ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 4, VYCHÁZÍ  31. 8. 2005

SLOVO REDAKCE

 

Drazí čtenáři, po předlouhých měsících fundovaných studií a konzultací jsme opět zde, abychom Vám přinesli výběr toho nejzajímavějšího, co nabízí letní a ospalé královské město Roudnice nad Labem.

Nedávná redakční výprava do slavné podřipské aglomerace ukázala, že ještě mnohé věci zůstávají neodhaleny, což nám dává netušený tvůrčí prostor - již cesta soupravou ČD Pendolino redakci přesvědčila, že znalosti naší populace o Roudnici jsou mlhavé, ne-li přímo skandální: Hlášení "příští stanice budou Lovosice a poté následují Roudnice" si rozhodně nezadá se zrůdnostmi typu "Bydlíme v Litoměřici, ale pracujeme v Ústích nad Labem, či "z Hněvice není daleko do Štětích"...

Leč opusťme tyto pseudojazykolamy a věnujme se nejnovějším záměrům otců slovutného města: Velmi šikmé, v zimě takřka nepoužitelné náměstí, má nyní dostat vpravdě revoluční podobu, jenž zvýší atraktivitu celého regionu. O co jde konkrétně? Výstavbou lyžařského vleku v pravé části náměstí (pohled od Labe) se řečená stane vyhledávanou sjezdovkou, navíc dokonale vybavenou veškerým nutným zázemím (pizzerie, rychlé občerstvení, masna, prodejna mobilních telefonů, autodílů, apod.). Levá strana (méně šikmá) pak bude sloužit jako cvičná louka. Skutečnou lahůdkou je ale most, který na náměstí navazuje - zdatnější sjezdař zde může po mírném odbočení doprava trénovat i skoky na lyžích přímo do řeky Labe, přičemž si může vybrat jednu ze dvou alternativních stran - levou či opačnou. Pro případ zamrznutí toku mají být na mostě instalovány betonové zábrany, a zřízena zde terénní "Škola brzdných technik".

Dle aktuálních informací město opravilo též centrální kašnu, a to za bohulibým účelem obnovení prastarého místního úzu - plácání prknem do vody v pravé poledne. V minulosti totiž neměla řada vsí vlastní zvonici (potažmo kostel) a toto byla jediná možnost koordinace času. Redakce se k tomuto fenoménu pokusí zjistit co nejvíce podrobností a ráda se o ně se čtenářstvem podělí.

Ještě snad k obsahu tohoto svazku: Poslední díl článku "Hledání pravlasti" dochází ku vpravdě šokujícím závěrům, které ale korespondují se zjištěnými historickými i lingvistickými fakty. Třetí část studie o kolejové dopravě přinese kromě efektních animací též překvapivé odhalení původu dnes běžných výrazů, používaných naší "modrou armádou", tj.

ČD... V minulém svazku jste nenašli avizovaný článek na téma Etymologie a přibližný smysl vybraných místních názvů: Redakce chybu napraví v tomto čísle magazínu - zajisté s některými dosud opomíjenými skutečnostmi. Asi největším překvapením bude první díl obsáhlé studie o Roudnici jako horním městě (byť některé dílčí podrobnosti jsme již naznačili). Jde o komplexní a zcela unikátní dílo, opírající se o řadu dějinných pramenů, osobních deníků, dopisů i lidových tradic.

Ve IV. svazku pak nechybí ani oblíbený kvíz, opět přizpůsobený též možnostem obyvatel Roudnice a okolních krajů Důrazně proto žádáme Vás ostatní o poctivost...

Vaše redakce

 

Centru královského města dominuje zámek, zejména však

unikátní náměstí, jehož sklon je důsledkem divoké těžební

činnosti na přelomu 18. a 19. století. Takzvané měšťanské

dolování (méně  kulturní obdoba  dolování  selského) natolik

porušilo  podloží  historického jádra, že  náměstí  se ve své

severní  části  počalo propadat a majitelé nemovitostí  jen s

obtížemi podkládali  severní zdi domů, aby dokázali udržet

alespoň  přibližně  horizontální  polohu  praskajících podlah.

Ne všude se  to  plně zdařilo a  tak musela  být řada staveb

postupně  stržena a  nahrazena  budovami moderními, lépe

odolávajícími dramatickému kolapsu roudnické dominanty.

 

Zimní využití náměstí  v Roudnici n. L. tak, jak  jej  plánuje

městské zastupitelstvo: Rudá linie představuje  navrženou

trasu velkokapacitního vleku s dolní (nahoře) a horní (dole)

stanicí. Paralelní zelená  čára pak reprezentuje vlastní trať

sjezdu, kratší modré pokračování doprava  vzhůru poslouží

skokanům  na  lyžích. Žlutavá linie dole uprostřed zřetelně

vymezuje  spádnici  cvičné louky i s dostatečnou  brzdnou

drahou (hrozí nebezpečí kolize s profesionálnímí sjezdaři);

nepravidelný azurový  obrazec nalevo se má stát zázemím

 pro lyžaře  i diváky zimních soutěží (občerstvení, WC, atd).

 

 

Vzácný pozůstatek první dřevěnice  bratří  Drwotů. Byla asi

 6 kilometrů dlouhá a překonávala  nejednu terénní překážku;

na tomto snímku lze ještě identifikovat úvoz, který stavitelé

kázali vyhloubit, aby  jejich těžká  souprava plynule zdolala

nesnadnou  trasu  v  blízkosti  Řípu. Dubové  koleje  se, žel,

nezachovaly  -  po několikaletém  úspěšném  provozu  byla

souprava  rozebrána a spálena; stejný osud pak potkal též

kvalitní  svršek. Sedláci  trámy  vytrhali  a buďto  jich použili

 jako paliva, případně  je zabudovali  do  krovů  svých statků.

 

index  >  editorial  >  svazek 4

V TOMTO ČÍSLE

 Hledání pravlasti - moderní pohledy na příčiny a průběh raně středověké migrace  podřipského obyvatelstva (část čtvrtá: Všechny cesty vedou do Roudnice)

Uvolnění po roce 1990 přineslo nový impuls do výzkumu tématu, a to nejen v rámci České republiky. Anabáze lidu, který se po nebezpečné pouti konečně usadil v žírné podřipské krajině, je tedy (alespoň) z archeologického hlediska u konce. Závěr napínavého bádání vás donutí číst i přemýšlet se srdcem, tlukoucím na pokraji infarktu !

 K historii kolejové dopravy na Roudnicku (část třetí, Lidičky ono to jede...)  

 

Slavní vynálezci dokazují svoji genialitu před zraky knížete i velmi skeptických spoluobčanů. Revoluční stroj koná jemu

svěřenou práci a brzy nachází široké uplatnění při dopravě suroviny možná nejcennější - dřeva a dřevěného uhlí...

 Roudnická neštěstí, pohromy a katastrofy

Tak, jako jiné oblasti naší krásné země, bylo i Roudnicko postiženo nejednou katastrofou, která se vryla do paměti zdejších obyvatel. Vedle požárů, větrných smrští či povodní zde vypukaly také epidemie nakažlivých nemocí (pokud se tyto omezily pouze na podřipské obyvatele, lze hovořit o pandemiích) a války.

 Hornictví v Roudnici a okolí (část první - energetická krize a její důsledky)

Energetická krize, spojená s výstavbou

vojenské pevnosti Terezín si žádá nová

a revoluční řešení. Jak si poradí město, vyčerpané roky trvající těžbou dřeva, zoufalým nedostatkem paliva i úbytkem obyvatel, kteří za vidinou lepšího života

utíkají do Kladna, Mostu, Ústí i Prahy?

 

OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI

 

  Roudničtí přišli k Řípu:

          a) v podnapilém stavu

          b) jako slepí k houslím

          c) v důsledku ztráty orientace

          d) z pradávného Ruska

 

  Roudnický tlak je:

          a) opakem roudnického tahu

          b) drážní soupravou

          c) druhem střevních potíží

          d) meteorologickou jednotkou

 

  Dřevěné uhlí se od kamenného liší:

          a) způsobem dobývání

          b) hloubkou uložení

          c) metodami prospekce

          d) výchozím materiálem

       

Vybrané příklady velmi špatných odpovědí: 1b, 2a, 3a

.

Vítěze tohoto kola redakce jako vždy zveřejní a odmění. Neváhejte - pište - ukažte své schopnosti i znalosti dějin královské metropole, města Roudnice. Odpovědí na otázky se Vám tradičně dostane v odborných článcích tohoto svazku Vašich oblíbených ADR. Přejeme

mnoho invence a zejména úspěchů !

 

VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH SYMBOLŮ:         NOVÝ ČLÁNEK          AKTUALIZACE             POKRAČOVÁNÍ           PŘETISK ORIG.         DELŠÍ STAHOVÁNÍ