Toto je HTML verze souboru http://camera.roudnicko.cz/web/roudnicko/roudnicko.nsf/0/91a1db01bdef74a0c1256b0c00803aca/$FILE/RN_11-2001.pdf.
G o o g l e automaticky vytváří HTML verze dokumentů, když prohledává Net.
Pro odeslání na stránku, či její uložení mezi oblíbené, použijte následující URL: http://www.google.com/search?q=cache:rvnWHwN4EY8J:camera.roudnicko.cz/web/roudnicko/roudnicko.nsf/0/91a1db01bdef74a0c1256b0c00803aca/%24FILE/RN_11-2001.pdf+Atlantida+Roudnice&hl=cs&lr=lang_cs&ie=UTF-8


Google není spojen s autory této stránky ani odpovědný za její obsah.
Tyto vyhledávané výrazy byly zvýrazněny:  atlantida  roudnice 

Page 1
1
o u d n i c k é
n o v i n y
roè. VII/11
LISTOPAD
2001
cena 5 Kè
Podepsané èlánky, i zkratkou, nemusejí být shodné s názorem redakce.
Redakce neodpovídá za obsah èlánkù a formulace autorù.
OBSAH
Informace ze Živnostenského úøadu
Svìt kaktusù
Oznámení Mìstského úøadu
Roudnice n.L.–zmìna telefonních èísel
Okénko diabetikù
TJ Sokol Roudnice nad Labem
Bezpeènost dìtí o prázdninách
Projekt „Èáp 2001“
Výsledková listina
„Giro de Zavadilka 2001“
Usnesení ze schùze Rady mìsta
Roudnice nad Labem
MUZEJNÍ LISTY
USNESENÍ z 23. veøejného zasedání
Zastupitelstva
mìsta Roudnice nad Labem ze dne 25.
èervna 2001
Události – èerven 2001
Kino
KaSS
Obèanské sdružení - Skautský oddíl
Velena Fanderika
OBSAH
Pomeranèový den v Roudnici n. L.
Bìh Terryho Foxe 2001
Informace PNsP
Èasový rozvrh
rozmístìní kontejnerù
v ulicích mìsta Roudnice n. L.
Civilní ochrana v Roudnici n. L.
Linka pro obìti domácího násilí
DONA
Okénko diabetikù
Mìsíc po šoku
Èenìk Zahálka
Mìstská policie informuje
O založení roudnického
karate klubu
Dámská støeda
KIWANIS
Víte, kdo je za dveømi?
MUZEJNÍ LISTY
Usnesení ze schùze
Rady mìsta Roudnice n. L.
Usnesení z veøejného zasedání
Zastupitelstva mìsta Roudnice n. L.
Co projednává pøestupková komise
Fráòa Šrámek
Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Skautský den III
Kino
KaSS
9 7 7 1 2 1 3 3 4 1 0 0 6
1
1
Benefièní koncert Václava Neckáøe
Benefièní koncert Václava Neckáøe
vìtšinu z nás pøekvapil. Neobvyklý pøí-
stup do kina Sokol, pøi kterém pan
Neckáø každému osobnì utrhl vstupen-
ku, kterou si nikdo nekoupil ani nemìl
pøíležitost si zakoupit, složení obecen-
stva - pøítomnost všech vìkových kate-
gorií od nejmladších až po ty nejstarší -
to vše nás tak trochu pøipravovalo na
atmosféru, která bìhem veèera vznika-
la. Koncert poøádaný obèanským sdru-
žením Barvy Života, byl opravdu jiný.
Naší snahou bylo projevit vdìk všem,
kteøí úèel sdružení Barvy Života pocho-
pili a zaèali nám pomáhat. Vstupenka
byla projevem vdìènosti za vᚠvstøíc-
ný postoj, jakým chcete a umíte pomá-
hat druhým. Úèel konání koncertu, pod-
pora nemocných s Alzheimerovou cho-
robou vPodøipské nemocnici, je zcela
konkrétní. Pan Neckáø má k této proble-
matice blízko a o jeho lidskosti
a nepøedstírané lásce jsme se všichni
osobnì pøesvìdèili. Èestné èlenství do
sdružení Barvy Života pøijal a doufáme,
že naše spolupráce s ním bude pokraèo-
vat. Snahou sdružení bude, aby právì
takoví lidé se stávali jeho èleny. Lidé
schopní pomáhat potøebným. Lidé
s Alzheimerovou demencí, dlouhodobì
nemocní, to jsou osoby, které potøebují
mnoho lásky a pomoci. Za pomoc kaž-
dého z vás - dìtí, které se úèastnily
Pomeranèového dne, rady Mìsta, která
zasedala o pøestávce a schválila finanè-
ní pøíspìvek, sponzorùm, veøejnosti,
sestøièek doprovázejících naše klienty,
Nadaci Divoké husy, která výtìžek kon-
certu zdvojnásobí a zpìváku Václavu
Neckáøovi srdeènì dìkujeme.
(pokraèování na stranì 2)

Page 2
2
Bìh Terryho Foxe 2001
22. záøí 2001 byl krásný sluneèný
den. Pìkná odmìna organizátorùm
z tìlocvièné jednoty Sokol, kteøí poøá-
dali místní Bìh Terryho Foxe. Tento
celosvìtovì proslulý nesoutìžní podnik
poøádaný vmnoha zemích svìta a mìs-
tech i vesnicích naší republiky vznikl
z popudu rodiny Terryho Foxe a za pod-
pory kanadské vlády k uctìní tohoto
stateèného kluka. Hlavním úkolem
Bìhu je pomoci shromáždit finanèní
prostøedky na výzkum rakoviny a boj
proti ní. Terry Fox byl 18letý chlapec,
když onemocnìl rakovinou kosti a byla
mu amputována dolní konèetina. Po
tvrdé pøípravì se vydal s jednoduchou
protézou na bìh napøíè Kanadou a za
143 dní ubìhl 5565 km. Pak mu zhor-
šení nemoci vystavilo stop a brzy jí
podlehl. Jeho pøíklad však pøivádí na
start bìhù každoroènì miliony lidí
vcelém svìtì. I vRoudnici jsme bìhali
už pošesté na tradièní trati støedem
mìsta. Že se vplném sobotním provozu
vrátili na Tyršùv stadion všichni ve
zdraví, je nutné podìkovat jak organizá-
torùm, tak i Mìstské policii. Velký dík
patøí také firmì Pohona, která pøispìla
na výdaje s organizací Bìhu a obèer-
stvením úèastníkù. Škoda, že tra bìhu
absolvovalo pøes dobrou propagaci jen
80 pøedevším mladých úèastníkù.
Pøispìli na výzkum rakoviny celkovou
èástkou 5662 Kè. Doufejme, že se vás,
roudnických bìžcù, chodcù èi cyklistù
všech vìkových kategorií, sejde na star-
tu pøíští rok vpodobném termínu více.
Za TJ Sokol Roudnice nad Labem
TomᚠPetrák
Pomeranèový den v Roudnici nad Labem
Hlavním organizátorem Pomeranèo-
vého dne byla Èeská alzheimerovská
spoleènost, která mimo jiné zajistila:
propagaci na celostátní úrovni, dodání
informací a kvalitního propagaèního
materiálu regionálním poboèkám. Na
regionálních poboèkách pak záleželo,
jak si tuto sbírku zorganizují. Poboèka
ÈALS vRoudnici nad Labem požádala
ke spolupráci na této akci obèanské
sdružení Barvy Života. Nejednalo se
tedy o zaštítìní sbírky, jak bylo mylnì
uvedeno v tisku, ale na spolupráci pøi
zajištìní sbírky. Veøejná sbírka vÈeské
republice probíhala pod záštitou ÈALS.
Sbírka pro regionální poboèku
vRoudnici byla zorganizov
ána
i vBudyni nad Ohøí a vBechlínì.
Sponzorské dodání pomeranèù,
vstøícný postoj pøedstavitelù Mìsta,
pochopení vedení 2. základní školy,
nadšení dìtí, finanèní pøíspìvky obèa-
nù. Toto vše se projevilo v koneèném
výsledku sbírky. Èástka 56 476,90 Kè,
která byla vybrána 21. 9. 2001, svìdèí
opìt o tom, že obèan, jestliže je kon-
krétnì informován, na co pøispívá, pøi-
spìje rád.
Výtìžek sbírky bude použit k zakou-
pení polohovacího lùžka s antidekubitní
matrací a za zbytek financí budou
zakoupeny pomùcky na ergoterapii -
léèbu prací pro klienty vLéèebnì pro
dlouhodobì nemocné vRoudnici nad
Labem.
Dìkujeme. Pøejeme všem štìdrým
dárcùm, kterým není lhostejný osud
nemocných s Alzheimerovou chorobou,
stálé zdraví. Tìšíme se na úèast pøi dal-
ších spoleèných akcích.
Ivana Šustrová
Dagmar Hatinová
vrchní sestra
pøedsedkynì
poboèka ÈALS
obèanské sdružení
Podøipská nemocnice Barvy Života
vRoudnici n. L.
Naše již známé motto: z malých darù
a dárcù vznikají velké vìci
Výtìžek koncertu 16. 10. 2001
62 800,- Kè. O èástce, o kterou bude
výtìžek navýšen díky Nadaci Divoké
husy a o úèelu, ke kterému bude využit,
podáme informace pøíštì.
D. Hatinová

Page 3
3
Informace PNsP
Vážení spoluobèané,
dovolujeme si Vás oslovit v souvis-
losti s novì dokonèenou rekonstrukcí
interního oddìlení. Vzhledem k tomu,
že v poslední dobì se zvýšila poptávka
ze strany našich klientù po tzv. nadstan-
dardních „hotelových“ službách pøi
pobytu v nemocnici, rozhodli jsme se
vyjít tomuto požadavku vstøíc. Vyèlenili
jsme jeden pokoj v rámci interního
oddìlení jako pokoj nadstandardní a po
dobu mìsíce srpna a záøí, v tomto smys-
lu, probíhala rekonstrukce. Rekonstrukce
byla pojata komplexnì a nadstandardní
lùžkový pokoj byl vybaven klimatizací,
což ocení pacienti zvláštì v letních
mìsících. Pokoj byl vybaven dále tele-
vizí, rádiem, na míru zhotoveným
nábytkem, vèetnì kuchyòského koutku,
samozøejmì je zde sprchový kout
a WC.
Tímto byla zatím zahájena první
etapa rekonstrukce interního oddìlení.
Dále postupnì dle možností bude
pokraèovat i rekonstrukce a dovybavení
dalších pokojù interního oddìlení.
Chceme postupnì zútulnit i další poko-
je tak, aby se v nich
pacienti cítili spíše
jako doma a nepù-
sobila na nì stroze
pøísná nemocnièní
bìloba. V tomto
zatím pokraèujeme
novým netradièním
v y m a l o v á n í m
pokojù a dovybavením jednotlivými
doplòky.
Pøáli bychom si, abyste se, pokud nás
budete potøebovat, mohli na nás s dùvì-
rou i nadále obracet a pokud možno
v co nejpøíjemnìjším prostøedí.
Za kolektiv lékaøù a sester interního
oddìlení v Roudnici nad Labem
prim. MUDr. Kašíková Ilona
vrchní sestra Soukupová Jana
Èasový rozvrh rozmístìní kontejnerù
v ulicích mìsta Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem - podzim 2001
I. etapa
- 15.10. - 17.10. 2001
1. Krabèická ul. - za žel. pøejezdem
2. Sladkovského námìstí
3. Dobrovského ul. - u MŠ
II. etapa
- 22.10. - 24.10. 2001
1. Tylova ul. - Cihelna
2. Nám. 28. øíjna
- u bývalé samoobsluhy
3. Na Urbance - pøed zadním
vjezdem do Mevy a.s.
III. etapa
- 29.10. - 31.10. 2001
1. V Ulièkách - za viaduktem
2. U Parku
3. Na Èihadlech
(u køižovatky s ul. Kratochvílovou)
IV. etapa
- 5.11. - 7.11. 2001
1. Husovo námìstí
2. Karla Jeøábka ( u I. ZŠ )
3. Køižovatka ulic Bezruèova
a Jiráskova ( u parku )
V. etapa
- 12.11. - 14.11. 2001
1. Tøebízského (u žid. høbitova)
2. Vrchlického (za garážemi)
3. Èechova
(u zadního vjezdu do RMS)
VI. etapa
- 19.11. - 21.11. 2001
1. Neklanova ( u plynové kotelny )
2. Školní ul. ( u kotelny PnsP )
3. Barákova
VII. etapa
- 26.11. - 28.11. 2001
1. Sámova ul.
2. Na Rybníèku
Podlusky
VII. etapa
- 3.12. - 5.11. 2001
1. 9. kvìtna
( u stání separovaného sbìru )
2. 1. máje
( u stání separovaného sbìru )
Kontejnery jsou urèeny pouze pro
odkládání velkoobjemového odpadu.
Prosíme tímto obèany, aby do kontej-
nerù neodkládali nebezpeèný odpad !!
Kontejnery budou pøistaveny nejpo-
zdìji do 15:00 hod v den zaèátku etapy.
Pøípadné zmìny budou vèas oznámeny.
Podrobnìjší informace získáte na
Odboru místního hospodáøství a život-
ního prostøedí Mìstského úøadu v
Roudnici nad Labem, na int. adrese
http://www.roudnicenl.cz, nebo v sídle
RMS.
Zmìna telefonních èísel v PNsP
Dne 12. 10. 2001 došlo ke zmìnì telefonních
èísel do Podøipské nemocnice
v Roudnici nad Labem.
Zrušena byla tato èísla: 831 470 - 7.
Nová èísla: 858 111 a 858 112

Page 4
4
Vážení obèané!
Vzhledem ke stále se množícím dota-
zùm obèanù, kteøí se ptají, co mají dìlat
a kam se mùžou ukrýt vpøípadì nebez-
peèí, Vám chci podat základní informa-
ce o civilní ochranì obyvatelstva
vRoudnici nad Labem.
Vìtší pravdìpodobnost krizové situa-
ce než teroristický útok na mìsto je
ohrožení zamoøením ovzduší NH3 -
dále jen èpavkem. V rámci mìsta jsou
dva potenciální zdroje zamoøení a to
jsou: zimní stadion a chladírenský pro-
voz firmy Procházka s.r.o. V pøípadì
havárie zimního stadionu je ohrožen
prostor ohranièený ulicemi - Vrchlické-
ho vèetnì vìžákù, Tøebízského, Bezru-
èova, Josefa Hory, Alej 17. listopadu,
Budovatelù, poliklinikou PNsP a areá-
lem bývalé STS (nyní stavebniny
Mazourek). Pøi havárii chladícího zaøí-
zení fa Procházka, s. r. o. je ohrožen
prostor ohranièený - obchvatem mìsta,
køižovatkou obchvatu a ulice Chelèi-
ckého, silnicí na Pøedonín a okrajem
závodù Hensel, komanditní spol.
a Glazura s.r.o. Zbylý prostor je volná
zemìdìlská pùda.
O pøípadné havárii a následných opat-
øeních budete informováni okamžitì
mìstským rozhlasem. Jistì se ptáte, jak
se zachovat a jak postupovat pøi ochra-
nì svého zdraví v pøípadì, že se budete
nacházet vohroženém prostoru zasaže-
ném výpary èpavku. Zde jsou zásady
první pomoci proti úèinkùm èpavku:
a) pokud je to možné opustit rychle
zamoøený prostor
b) vopaèném pøípadì vyhledat úkryt
v uzavøené místnosti (byt, veøejná
budova, prodejna apod.)
c) pøi zasažení výpary èpavku svlék-
nout svrchní odìv, který je nutno øádnì
vyvìtrat
d) pøi zasažení oèí a dýchacích cest,
provést výplach oèí borovou vodou
nebo proudem èisté vody a je vhodné
inhalovat výpary octa nebo 2% roztok
kyseliny citronové
e) pøi pøetrvávajících potížích vyhle-
dat lékaøskou pomoc
f) u osob zasažených èpavkem zajistit
jejich pøemístìní ze zamoøeného prosto-
ru a poskytnout jim první pomoc, umís-
tit je vteple a klidu
g) pøi poruchách dýchání provedeme
umìlé dýchání
h) pøi zástavì srdce okamžitì zapo-
èneme s masáží srdce a urychlenì zavo-
láme lékaøskou první pomoc
i) ke koneènému odstranìní zamoøení
èpavkem vysvléknout odìv a celé tìlo
omýt teplou vodou a mýdlem
j) pøi vzniku pozdìjších potíží, hlavnì
vdýchání vyhledat lékaøskou pomoc
Toto jsou základní body jak se zacho-
vat pøi zasažení èpavkem. Zájemci si
mohou na podatelnì MìÚ vyzvednout
pøíruèku na výrobu improvizované
ochranné pomùcky proti úèinkùm èpav-
ku a oxidu siøièitého.
Dalším možným zdrojem ohrožení je
možnost havárie nebo poruchy náklad-
ního vozu pøepravujícího nebezpeèné
látky. Ohroženými ulicemi jsou vtomto
pøípadì pøedevším ulice: Karlovo
námìstí, Arnoštova ul., Nerudova,
Jungmannova, Špindlerova, Žižkova,
Kratochvílova, Alej 17.listopadu
a Tøída T.G.Masaryka. Pøi autohavárii
mùže náhodnì dojít k úniku nebezpeè-
ných látek do ovzduší nebo na vozovku.
O vzniku havárie budou obèané infor-
mováni mìstským rozhlasem. Ohrože-
ný prostor bude zajištìn policií a hasiè-
ským sborem.
To je ve zkratce vše, co se týká mož-
ného ohrožení zdraví obyvatel pùsobe-
ním èpavku nebo jinými nebezpeènými
látkami.
Dalším èastým dotazem bylo „kam
se vpøípadì nebezpeèí ukrýt?“ K mož-
nosti ukrytí ve mìstì, bych chtìl nejdøí-
ve podotknout, že kryty a úkryty byly
vminulé dobì projektovány a stavìny
pouze pro pøípad váleèného konfliktu
s možným využitím jaderných zbraní.
Z toho vyplývá, že v Roudnici n.L. jsou
pouze 4 stálé úkryty civilní ochrany
a nìkolik desítek tzv. protiradiaèních
úkrytù, což vpraxi znamená - sklepy,
prádelny apod. vobytných domech
a provozovnách. A to jak v domech
vmajetku mìsta tak i vdomech ve
vlastnictví fyzických osob. Fyzické
i právnické osoby, v jejichž objektu se
nachází protiradiaèní úkryt, mají ze
zákona è.240/2000, § 30 a 31 povinnost
umožnit vpøípadì nutnosti ukrytí ostat-
ním lidem. Opìt však zdùrazòuji, že
tyto protiradiaèní úkryty byly vystavì-
ny pouze pro pøípadný váleèný konflikt.
Z toho vyplývá, že uvedení takovéhoto
úkrytu do provozní schopnosti by mìlo
trvat nìkolik hodin a pro pøípadnou
havárii chladících zaøízení na zimním
stadionu nebo vmasokombinátu firmy
Procházka s.r.o. jsou nedostaèující,
nehledì k teroristickému útoku, který je
vždy bez pøedchozího upozornìní.
Seznam stálých úkrytù a protiradiaè-
ních úkrytù je k dispozici k nahlédnutí
na informaèní desce ve vestibulu budo-
vy Mìstského úøadu a na webových
stránkách - www.roudnicenl.cz. Tento
seznam však bude nutno aktualizovat,
což bude provedeno v nejbližší dobì.
Spolu s tìmito dotazy se nìkteøí z Vás
tázali, jak je to s prostøedky individuál-
ní ochrany - plynové masky s filtrem
a brašnou. K tomu vám mohu sdìlit
následující. Stát je ze zákona povinen
ochránit cca 30 % obyvatelstva Èeské
republiky. V tìchto 30ti % jsou zahrnu-
ti dìti do 15-ti let, pacienti vnemocni-
cích a dùchodci. Ostatní obyvatelé si
musí plynovou masku s filtrem zabez-
peèit sami. V našem mìstì je situace
následující. Ve skladì CO na mìstském
úøadì jsou plynové masky a ochranné
vaky k zabezpeèení dìtí do 3 let, dìtí do
6 let nenavštìvujících mateøské školy
a dùchodcù. K celkovému poètu masek
však není dostaèující poèet funkèních
filtrù. Na základních školách jsou záso-
by plynových masek, ale k vìtšinì
z nich však také není funkèní filtr.
V PNsP je dostatek jak plynových
masek tak i funkèních filtrù. Zlepšení
situace vtéto oblasti civilní ochrany je
však závislá na finanèních prostøedcích
Civilní ochrana v Roudnici nad Labem
zimní stadion
fa Procházka

Page 5
5
státu, které jsou však dosud nedostaèu-
jící. Pevnì však doufám, že se situace
zlepší a ochrana výše uvedených kate-
gorií obyvatel bude uvedena do stavu
funkènosti. Pro zájemce o koupi
ochranných prostøedkù zde uvádím
nìkolik adres.
Výrobce ochranných prostøedkù
Gumárny Zubøí a. s., Hamerská 9,
Zubøí 756 54, tel.: 0651/662215,
www.guzu.cz
Prodejny ochranných prostøedkù
vústeckém regionu
Meva, a. s., Na Urbance 632, Roudni-
ce nad Labem, tel.: 0411/823111
Korus, s. r. o., ul. 29. srpna 612,
Podboøany, tel.: 0399/214446
Brouk, s. r. o, pošt. pøihr. 61, Ústí nad
Labem, tel.: 047/5531435
Dále bude k dispozici na informaèní
desce ve vestibulu budovy mìstského
úøadu a na podatelnì MìÚ Pøíruèka
pro obyvatele pro pøípad ohrožení.
Doufám však, že žádné z výše uvede-
ných nebezpeèí neohrozí životy a zdra-
ví obyvatel našeho mìsta a celého státu
a nikdy nebude nutné pøistoupit k bez-
peènostním opatøením.
Linka pro obìti domácího násilí DONA - 02/51 51 13 13
Bílý kruh bezpeèí zahájil 11. záøí
2001 nepøetržitý provoz na telefonní
lince pro obìti domácího násilí. Jedná
se o první službu tohoto druhu v Èeské
republice, která „otevírá obìtem násilí
zavøené dveøe soukromí“. Krizová linka
úèinnì podporuje obìti domácího násilí,
a to prostøednictvím snadno dosažitelné
rady a podpory poskytované pøi zaruèe-
ní anonymity volajících.
Zøízení linky DONA je prvním kro-
kem pøi vytváøení systému adekvátní
reakce na domácí násilí vnaší spoleè-
nosti.
V nepøetržitém provozu na lince
DONA poskytují speciálnì vyškolení
a vysoce erudovaní konzultanti okamži-
tou odbornou psychologickou, právní,
organizaèní a morální podporu obìtem
domácího násilí, jeho svìdkùm a oso-
bám blízkým obìti.
Linka DONA též slouží pomáhajícím
odborníkùm, kteøí se vrámci výkonu
své práce dostávají do živého kontaktu
s obìmi domácího násilí.
• Vyslechne a pomùže volajícímu ori-
entovat se v akutní situaci.
• Nabízí volajícímu porozumìní
a dùvìru.
• Pomáhá volajícímu odstranit pocity
viny a znovu nalézt sebedùvìru.
• Motivuje volajícího k aktivnímu
øešení situace.
• Pomáhá volajícímu promyslet indi-
viduální bezpeènostní plán.
•Poskytuje praktické rady a pomáhá
volajícímu nalézt další vhodný
postup.
• Nabízí dùležité informace o sociál-
nì právních a trestnì právních opat-
øeních.
• Poskytuje informace o systému slu-
žeb sociální záchranné sítì pro obìti
domácího násilí a trestných èinù.
Zdroj: Bílý kruh bezpeèí
Jak jste se již doèetli vminulém èísle
tohoto mìsíèníku, naši èlenové v poètu
39 lidí, odjeli vzáøí na rekondièní pobyt
do Køižanova na Moravì.
Po celých 12 dnù jsme cvièili, využí-
vali okolí ke kratším i delším vycház-
kám, uèili jsem se správnému stravová-
ní pøi diabetické dietì. Dvì odpoledne
jsme byli na zájezdech. Jednou ve
Žïáru nad Sázavou a podruhé
vNámìšti nad Oslavou.
Letos nám poèasí mnoho nepøálo,
a tak jsme si krátili odpoledne zpìvem
a povídáním.
Veèery byly vyplnìny zábavnými
soutìžemi, kvízy a hlavnì poutavými
a vyèerpávajícími pøednáškami MUDr.
Kazetské o diabetu a komplikacích
s touto nemocí spojenými.
Pøi soutìžích byly i odmìny, které
vìnovaly naše èlenky. V soutìži
„Milionáø“ dostali odmìnu všichni
zúèastnìní.
Pøedseda naší organizace pan
František Vyštejn, na zpáteèní služební
cestì po Moravì nás spolu s MUDr.
Dejmkem (ústø. org. svazu diabetikù)
navštívil a pøi té pøíležitosti popøál èty-
øem Maøenkám k svátku. Byly to paní
Horová, Hylmarová, Mašková a Pítová.
Paní Maøenka Horová ještì v dobì
pobytu oslavila 76. narozeniny. Od nás
dostaly oslavenkynì kvìtiny, veršovaná
pøáníèka a každá si vybrala dáreèek
„Štìstíèko“.
Pøi jednom deštivém odpoledni nám
paní Pítová se svou sestrou paní
Janeèkovou zazpívaly zapomenutou
píseò o Lidicích. Píseò zazpívaly
i vhudebním salonku na zámku
vNámìšti nad Oslavou, tato píseò mìla
velký ohlas i u ostatních návštìvníkù
zámku, kteøí procházeli spolu s námi
celou prohlídku zámku.
I když poèasí nebylo takové, jaké
bychom si pøáli, pøesto se všem na
rekondici líbilo.
Poslední spoleèenský veèer na roz-
louèenou nám zpestøili zpìvem a hud-
bou køižanovští hudebníci, bez kterých
si závìr rekondice již nedovedeme
pøedstavit.
Dìkujeme touto cestou paní Jarušce
Švestkové - vedoucí rekondice, paní
MUDr. Kazetské a zdr. sestøièce Evì
Lehmanové za trpìlivost s námi.
A hlavnì všem zúèastnìným za prùbìh
rekondice bez komplikací.
Rottová Zdenka
Územní org. Svazu diabetikù
Roudnice nad Labem
Okénko diabetikù

Page 6
6
Soukromá podøipská SOŠ a SOU, o. p. s. 1992 - 2002
Soukromá podøipská støední odborná
škola vRoudnici nad Labem vznikla
vdobì podnikatelského nadšení, když
se èeská spoleènost snažila dohonit, co
zameškala vpøedcházejících desetile-
tích. Vlna optimismu pak pomalu opa-
dala, mnozí podnikatelé se vrátili ke
klidnìjšímu zpùsobu obživy, firmy
vznikaly a zanikaly. Zùstaly takové,
které mìly perspektivní program, pro-
myšlenou koncepci, spolehlivý tým lidí.
K takovým firmám patøí i naše škola.
Ani ona však se nevyhnula mnoha
zmìnám. Pod pùvodním názvem
1. Podøipská odborná škola se skrývalo
sdružení podnikatelù, které založili
kolegové z pøedchozího pùsobištì ve
škole, p. Richard Èervený a Jaroslav
Kalužík (dnes øeditel a zástupce øedite-
le školy). Po zmìnì právních norem se
škola stala nejprve nadací (již se zmì-
nìným názvem), nyní je obecnì pro-
spìšnou spoleèností, nad jejíž èinností
bdí správní a dozorèí rada.
Do roku 1999 pùsobila škola vbýva-
lé mateøské škole vNeklanovì ulici,
dnes se nachází vcentru mìsta na
námìstí Jana z Dražic vobjektu, který
prochází postupnou rekonstrukcí,
modernizuje se a poskytuje pøíjemné
prostøedí studentùm i pedagogùm.
V posledních letech se ustálila pro-
gramová nabídka školy na nìkolika
nosných oborech. Na SOŠ mohou
absolventi základní školy studovat ve
ètyøletém maturitním oboru manage-
ment obchodu. Nabídka SOU je bohat-
ší: pro žáky ze základních škol jsou
urèeny tøíleté uèební obory kuchaø - èíš-
ník a prodavaè, pro absolventy tøíletých
uèebních oborù otevíráme každoroènì
tøídy nástavbového studia podnikání
voborech obchodu a služeb (dvouletá
denní forma) a provoz obchodu (tøíleté
studium pøi zamìstnání). Souèástí vzdì-
lávací nabídky jsou akreditované kurzy:
obsluha osobních poèítaèù, asistentka
podnikatele, vedení malé a støední
firmy. Významnou složkou èinnosti
jsou rekvalifikace v øemeslných profe-
sích.
Alfou i omegou každé školy jsou stu-
denti. Po nìkolika „hubených“ letech,
kdy vdùsledku zavedení 9. tøídy na
støedních školách chybìl jeden roèník,
se opìt škola naplnila a vrùzných for-
mách studia ji navštìvuje na tøi sta stu-
dentù. Díky rozsáhlé a komplexní
nabídce není výjimkou, když u nás sou-
èasnì studují rodièe i dìti. Kromì pøí-
jemného prostøedí se snažíme studen-
tùm nabízet i další výhody: prospìcho-
vá a sociální stipendia, zapùjèujeme
uèebnice, mimoøádnou pozornost vìnu-
jeme studentùm s nedostateènými stu-
dijními návyky, abychom zabránili
jejich studijnímu selhání; rovnìž zájem-
cùm o další studium poskytují vyuèují-
cí „kondièní“ hodiny. Ke vzdìlání pøi-
stupujeme vždy s optimismem a øídíme
se heslem „Všechno se dá nauèit“.
Za deset let existence školy se mnohé
podaøilo, velké plány však teprve èeka-
jí na svou realizaci. Ve škole funguje
bufet pro žáky i zamìstnance, chceme
však vybudovat kuchyni a jídelnu;
budujeme knihovnu, dospìt však chce-
me ke studovnì s kopírkou, pøipojením
na Internet, tiskárnou …; kromì pìk-
ných uèeben bychom chtìli studentùm
nabídnout posilovnu, klubové prostory,
relaxaèní koutek na školním dvoøe.
Jak je vidìt, plánù pro pøíští desetiletí
má škola dost. Je vždy pøíjemné být
tam, kde vzniká nìco nového, „kde to
žije“. Mùžete u toho být i Vy - staèí si
vybrat ze studijní nabídky!
Soukromá podøipská støední odborná
škola a
Støední odborné uèilištì o. p. s.
Jana z Dražic 169
413 01 Roudnice nad Labem
Jana Vanclová
* 28.7.1943
† 5.10.2001
V úterý 10. øíjna jsme se na roudnickém høbitovì
rozlouèili s paní Janou Vanclovou, dlouholetou pra-
covnicí kulturního støediska. Odchází v ní dobrá duše
roudnického kulturního života. Svou aktivní veøejnou
èinností se nesmazatelnì zapsala do povìdomí roud-
nických obèanù. Odešel èlovìk, na kterého budeme
všichni ještì dlouho vzpomínat.
Za Dr. Josefem Vaicem
V pátek 12. øíjna 2001 odešel navždy po tìžké nemoci
vzácný èlovìk - Dr. Josef Vaic. Pøestože jako jeho mnozí
vrstevníci zažil trpké zkušenosti v letech padesátých
i pozdìjších, byl jedním z prvních, kteøí se po roce 1989
zapojili do obnovy obèanské spoleènosti v Roudnici nad
Labem - vletech 1994 - 98 pùsobil jako èlen zastupitelstva.
Dlouho nenahraditelný však zùstane v oblasti mezinárod-
ních stykù. Jeho lidské a jazykové znalosti umožnily navá-
zat pøátelské styky mezi Roudnicí nad Labem a nìkolika
evropskými mìsty. Nejvøelejší vztahy však urèitì byly
s mìstem Ruelle sur Touvre u Angouléme ve Francii. Pro
francouzské pøátele to byl „Pepi“, bez nìhož se neobešla ani
jedna vzájemná návštìva, až ta poslední, letos v èervnu.
Na Dr. Vaice jistì nezapomenou ani studenti Integrované
støední školy v Roudnici n.L., kde do konce školního roku
ještì pùsobil, ani tvùrci projektu Litografická dílna, u jehož
zrodu také stál a až do posledních chvil se snažil pomáhat.
Budete nám všem velice chybìt, pane doktore!
Rada mìsta, Komise pro mezinárodní styky
Obèanské sdružení pro mezinárodní styky
D. Horáková

Page 7
7
Mìsíc po neuvìøitelných zprávách
z Ameriky mùžeme trochu klidnìji uva-
žovat, co dìlat a jak na tento zloèin rea-
govat.
Zloèin sám je mimoøádnì zvrhlý
a proto neomluvitelný. Je tøeba jej patøiè-
nì potrestat. Potíž je vtom, že i když je
hlavní viník celkem znám, pachatel je
vlastnì neviditelný, protože jde o celou
konspirativní skupinu, pøítomnou na
mnoha místech svìta. Je to chobotnice,
jejíž chapadla po useknutí znovu naros-
tou a projeví se novým zloèinem.
Obávám se, že bìžné policejní a vojen-
ské postupy pøinesou nevinným lidem
mnoho utrpení, viníky však plnì nepo-
stihnou. Avšak jak na to?
V posledních dnech jsem dostal
Internetem od pøátel dvì „dùležitá upo-
zornìní“, že nìkdo nechává v sedadle
vkinì, metru nebo i jinde jehlu infikova-
nou HIV. Nìkdy to sdìluje lístkem, jindy
ne. Pozdìji mi pøátelé sdìlili, že je to
nejapný žert, který obíhá na Internetu už
asi rok. Nutno pøiznat, že možné to je,
tak jako pøi volání „hoøí“ mùže opravdu
hoøet, a taky to mùže být trestuhodný
žert.
Do tøetice: množí se pøípady snìti sle-
zinné, což mùže být zase jedna z nepøe-
berných možností teroru.
Ve všech tìchto pøípadech - rozsahem
rozdílných, ale povahou pøíbuzných - jde
o zloèinný projev nedostatku odpovìd-
nosti. Odpovìdnost je však otázkou svì-
domí, duševního a duchovního vybavení
èlovìka. Tu nejde naøídit, tu je tøeba
pìstovat a vychovávat.
Mnoho lidí vhonbì za materiálním
prospìchem utlumilo vsobì potøebu
odpovìdnosti, a jednají málo odpovìdnì,
i když to není vždy v rozsahu katastrofy
na Manhattanu.
Proti tìmto zloèinùm, kde chybí odpo-
vìdnost, se nedá bojovat váleènými
zbranìmi. Tam se musí sáhnout k ome-
zení osobní svobody. Musíme se s tím
smíøit. Spoleènost si zøejmì ještì nemù-
že dovolit velkou svobodu. 50 let pùso-
bení totalitních režimù pøíliš oslabilo
a narušil charakter spoleènosti. Osobní
svoboda èlovìka musí být vyvážena
odpovìdností. Neodpovìdný èlovìk
nemùže být plnì svobodný.
V roce 1994 mìl prezident Havel pro-
jev na univerzitì ve Stanfordu v USA,
kde snad poprvé vyslovil obavu, že
vbudoucnu hrozí konflikt mezi civiliza-
cemi.
V podstatì se jednalo o to, že si èlovìk
pøináší na svìt mnoho civilizaèních slo-
žek už v genech. Civilizace se vytváøela
po tisíciletí a lze ji jen tìžko podstatnì
ovlivnit. Tato vyhranìnost je jistì zèásti
vpozadí souèasných problémù. Nìkteré
zemì s odlišnou civilizací považují naši
civilizaci za škodlivou, odmítají ji a když
se jim vnucuje, což bývá v pøípadech,
kdy mezinárodní spoleènosti pøinášejí do
zemì odlišný zpùsob života, pak se
odpor stupòuje až do poloh zloèinu, tero-
ru a války. To však vùbec neomlouvá
teroristický útok na Ameriku. Jen je
možno pochopit podnìty.
Zloèinný a nepøimìøenì krutý projev
odporu vùèi USA mùže být vyvolán
i nesprávným pojetím globalizace.
Vítáme globalizaci, která pøináší (pokud
možno) rovnomìrný prospìch všem
národùm, celému globu. Je-li však pro
nìkoho globalizace cestou, jak ovlád-
nout svìt bez ohledu na bídu druhých,
pak je jasné, že vyvolá odpor, který mùže
mít i tyto hrùzné následky.
Jsme uprostøed velkého dìjinného
zlomu, který se oèekával, a možná
i èasoval na zlom tisíciletí. Vývoj
k nìmu byl znatelný už nìkolik desetile-
tí. Události posledního mìsíce tento
vývoj urychlily a my musíme rychle pøe-
hodnotit zpùsob svého myšlení, zmìnit
stupnici hodnot a uvažovat v jiných kate-
goriích.
Veøejnost celkem bez zájmu pøecháze-
la už ètyøikrát se opakující události celo-
svìtového významu, kterou inicioval
prezident Havel spolu s nositelem
Nobelovy ceny Ellie Wieselem. Jde
o sérii konferencí Forum 2000, která
zaèala vroce 1997 a letos se tedy koná
už popáté. Praha se každý rok tak stává
místem setkání nejvýznamnìjších osob-
ností svìtové politiky, kultury a nábožen-
ství. Celý týden se setkávají oficiálnì
i soukromì a radí se o nejvhodnìjším
zpùsobu nástupu nového tisíciletí.
Letošní konference má shrnout dosavad-
ní poznatky a snad bude i základem stálé
instituce, která by mìla duchovnì a ide-
ovì inspirovat další vývoj svìta.
I když jsem peèlivì sledoval všecky
ètyøi roèníky této konference, pøesto se
neodvažuji ani nastínit, k jakým závìrùm
úèastníci dospìjí. Jistì to bude radikální
zmìna myšlení, rovnomìrnì rozdìlené-
ho na oblast hmotných a duchovních
potøeb èlovìka.
Jistì to bude potøeba vzdìlání, vzdìlá-
ní nejen takového, které pøináší okamži-
tý prospìch, ale návrat ke koøenùm naší
kultury a civilizace.
Dùležitost konference dostateènì
naznaèuje pøítomnost špièkových osob-
ností svìtové politiky, kultury, vìdy
a ekonomie.
Jestliže vtak vyhrocené mezinárodní
situaci tyto osobnosti opouštìjí svou
zemi a riskují další teroristický èin, jde
jistì o dùležité setkání, které nám nazna-
èí další cestu. Praha se stává na nìkolik
dní mozkem a srdcem svìta.
V tomto èlánku se nemohu ani
dotknout všech oblastí a už vùbec ne
nìjakého øešení. Zdá se být úèelné, jest-
liže péèí mìstské knihovny uspoøádáme
diskusní schùzku. Slušnì vedený dialog
je vždy nejlepší cestou k vytváøení názo-
rù. Možná, že uspìjeme a pøijde i nìkdo
kompetentnìjší.
Jiøí Laube
Mìsíc po šoku
»R FIRMA
p¯ijme spolupracovnÌky
na mÌsto obchodnÌho
z·stupce.
Ne dealery!
0606-911424
Galerie modern ho um n
v Roudnici nad Labem
Frantiöek Dvo¯·k
obrazy
v stava potrvÆ
do 11. listopadu 2001
Otevłeno denn
krom pond l
10.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Page 8
8
Èenìk Zahálka
* 3. 2. 1856 Pøíbram
† 27. 11. 1938 Roudnice nad Labem
Pøi návštìvì roudnického høbitova mì
zaujal hrob pana profesora Èeòka Zahálky,
který byl ve své dobì pøedním èeským
geologem.
Aèkoliv se nenarodil v Roudnice nad
Labem, strávil na Podøipsku velkou èást
svého života (57 let) a zde také skonèil
svou životní pou. Svým geologickým
výzkumem pøekroèil hranice regionu a na
jeho vìdeckou práci navázali mnozí další.
Zájem Èeòka Zahálky o mineralogii
a geologii vzbudil jeho otec a hornické
prostøedí, ve kterém vyrùstal. Obecnou
školu navštìvoval v Plzni, zde bydlel u své
sestry, nebo maminka mu zemøela, když
mu byly 3 roky. V Plzni vystudoval
i støední školu, pak vyšší reálnou školu,
kde maturoval v roce 1873. Protože se
chtìl stát støedoškolským uèitelem, vystu-
doval v letech 1873 - 1877 èeskou poly-
techniku vPraze a to obory matematika
a deskriptiva. Po tìchto studiích zaèíná
uèit na rùzných školách - vPraze, vJièínì,
vTáboøe. V øíjnu 1881 byl pøeložen jako
suplent do Roudnice nad Labem na reálné
gymnázium. Po pìti letech obdržel defini-
tivu na èeské zemské støední hospodáøské
škole vRoudnici, kde pùsobil až do roku
1908.
Na Støední hospodáøské škole
v Roudnici nad Labem vyuèoval kromì
svých aprobovaných pøedmìtù i další
napø. - geodézii, nerostopis (zahrnoval
geologii a pedologii), fyziku, technickou
melioraci, kreslení strojnické, stavitelské
i krasopis. Pøi vyuèování pøihlížel i k prak-
tické potøebì jednotlivých pøedmìtù pro
zemìdìlství. Zdùrazòoval otázky týkající
se vzniku pùd a jejich úrodností. Se žáky
konal praktický pùdoznalecký prùzkum
okolí Roudnice nad Labem. V dùsledku
praktických i literárních prací pùdoznalec-
kých jej vyslal zemský výbor Království
èeského roku 1900 na svìtovou výstavu
do Paøíže s úkolem prostudovat expozice.
Èenìk Zahálka se zaèal zabývat køídovým
útvarem na Podøipsku, pøi tìchto výzkum-
ných procházkách sbíral také zkamenìli-
ny.V dobì, kdy vycházel popis jednotli-
vých pásem køídového útvaru v okolí
Øípu, vydal È. Zahálka i své dvì podrob-
né geologické mapy Podøipska vmìøítku
1:25000. Jsou to Vysoèina øipská
a Vysoèina klapská. Obì mapy, barevnì
tištìné, vyšly ve
výroèní
zprávì
Støední hospodáøské
školy vRoudnici nad
Labem vletech 1894
a 1895. Ještì pøed 1.
sv. válkou ukonèil
Èenìk Zahálka své
nejvìtší dílo „Útvar køídový v Èeském
støedohoøí“. Pro rozsáhlost tohoto díla jej
nemohla Královská èeská spoleènost nauk
vydat, proto vyšlo dílo v roce 1914 vlast-
ním nákladem autora.
Jeho obsáhlé dílo bylo upotøebeno pøi
hydrologických studiích a pøi pracech
melioraèních a vodárenských. V roce
1912 obdržel èestný doktorát technických
vìd.
Jeho celoživotní dílo obsahuje dùkladný
popis celého èeského køídového útvaru.
Èeòka Zahálku mùžeme právem poklá-
dat za jednoho z prvních prùkopníkù
pedologických výzkumù v Èechách.
Èetné Zahálkovy práce týkající se
Podøipska vycházely v jednotlivých roèní-
cích Výroèních zpráv Støední hospodáøské
školy vRoudnici nad Labem a v
e
Vìstníku Královské èeské spoleènosti
nauk.
Vyèerpávající bibliografii Zahálkova
díla najdete vknize Radima Kettnera
„Èenìk Zahálka“ (Praha, Èeská akademie
vìd a umìní 1940).
/leje/

Page 9
9
Gymnázium v novém školním roce …
Zahájení školního roku 2001/2002
probìhlo už tradiènì na školním dvoøe.
Po studentské hymnì Gaudeamus igitur
vpodání vokální skupiny Zlatá støední
pøivítal po prázdninách øeditel školy
Miloslav Mann všechny pøítomné, pøe-
devším pak ty, kteøí zahájili studium
vprimì a prvních roènících. Poté pøed-
stavil nové profesory, kteøí letos na tuto
školu nastoupili. Dále pak podìkoval
nejúspìšnìjším studentùm za dobrou
práci a reprezentaci školy a pøedal jim
dárek vpodobì trièka s logem školy.
Popøál všem mnoho osobních i studij-
ních úspìchù vnadcházejícím školním
roce. Celé setkání zakonèila opìt Zlatá
støední nìkolika písnièkami.
Hned zaèátek roku znamenal pro stu-
denty a vyuèující mnoho aktivity neje-
nom v oblasti školního vzdìlávání.
Dne 8. záøí se konal na roudnickém
Husovì námìstí poøad nazvaný
Roudnice na øece èasu, ve kterém
vystoupilo mnoho zájmových útvarù
pøevážnì roudnických škol. I gymnázi-
um se na této akci podílelo. Vystoupil
taneèní klub Flamengo pod vedením p.
Kindla a zazpívala Zlatá støední se
svým vedoucím Jiøím Hoøením. Mnoho
dalších frekventantù pomáhalo ve
skautských uniformách i jako èlenové
rùzných zájmových útvarù.
V podobném duchu se o ètrnáct dní
pozdìji odehrálo Roudnické vinobraní
na nádvoøí hotelu Vavøinec. Snad jen
s tím rozdílem, že tomuto poøadu pøece
jen pøálo víc poèasí a bylo zde mnohem
více vdìèných posluchaèù.
Ale nejen taneèní a hudební kulturou
se studenti zabývají. Probìhlo nìkolik
sportovních akcí (pøedevším lehká atle-
tika), ve kterých chlapci a dìvèata svou
školu velmi dobøe reprezentovali.
Dne 25. 9. 2001 se vcelé republice
konal tzv. Srdíèkový den. Po celé
republice chodily tisíce mladých lidí
a nabízely žlutá srdíèka na podporu
výstavby nové transplantaèní jednotky
kostní døenì pro dìti nemocné leukémií.
I naši gymnazisté po celý den s úsmì-
vem vysvìtlovali roudnickým obèanùm
úèel své èinnosti. A urèitì velmi úspìš-
nì. S dobrým pocitem vduši mohli tak
odeslat na konto FN vPraze Motole cca
38 000 Kè.
O týden pozdìji se podaøila další
bohulibá akce. Ve dnech 1. - 3. øíjna
nashromáždili studenti ve škole spoustu
tøídìného papíru. Výtìžek bude vìno-
ván na nákup nádob pro tøídìný odpad.
Bìhem mìsíce záøí a øíjna probìhly
také dva zahranièní poznávací zájezdy.
Pøi jednom z nich poznávali naši terciá-
ni krásy Francie. V øíjnu se pak mohli
další žáci jazykovì zdokonalovat ve
Velké Británii.
Koncem záøí se škola zúèastnila zají-
mavého vystoupení v sále Vojenské
konzervatoøe v Roudnici nad Labem.
Spolu s konzervatoristy mohli pøítomní
shlédnout velice neformální poøad
zamìøený proti drogové závislosti.
Vystupující (hudebník a psycholožka)
zapojili do svého poøadu i diváky, takže
vjedné chvíli byli na pódiu nejen úèin-
kující, ale i diváci, a dokonce … i jejich
profesoøi.
Roudnické gymnázium tedy nežije
jen uèením, ale i mnoha dalšími mimo-
školními aktivitami. Kromì školních
kroužkù spousta studentù pùsobí vrùz-
ných sportovních seskupeních, jsou
èleny hudebních tìles ZUŠ, navštìvují
své mladší kolegy jako protidrogoví
aktivisté, atd. …
Nejen vzdìlávacím procesem je tedy
gymnázium živo … Ale ono je to
všechno vlastnì také uèení … Jenom
není tak, øeknìme … bolestivé.
Jiøí Hoøení
• Krátce po 13:00 hod. bylo pøijato
telefonní oznámení výpravèího ÈD
o tom, že se vprostorách nádraží pohy-
buje podnapilý muž a obtìžuje ostatní
cestující. Na místì bylo zjištìno, že se
jedná o 27 letého místního obèana. Vìc
byla øešena domluvou a muž byl z nád-
raží vyveden.
• Dne 14. záøí zadrželi strážníci
pøímo ve spolupráci s hlídkou Policie
ÈR pøímo na místì èinu osoby, které se
dopustily trestného èinu - krádeže tím,
že odcizili z objektu vojenské posádky
vìtší množství støešní krytiny z barev-
ného kovu.
• V odpoledních hodinách dne
17. záøí bylo na služebnì mìstské poli-
cie oznámeno, že došlo k odcizení
mosazné obruèe, která byla zapuštìna
okolo pramene v Havlíèkovì ulici.
Strážníci následnì provedli kontrolu
místních sbìren surovin a v jedné z nich
byla obruè zjištìna. Vzhledem k její
cenì byla celá záležitost pøedána Policií
ÈR k dalšímu šetøení.
• Nájemce areálu restaurace Libuše
kontaktovala hlídka mìstské policie dne
20. záøí. Dùvodem byly opakované stíž-
nosti na opakované houkání zabezpeèo-
vacího zaøízení.
• Ovìøit stížnost na zneèištìní
vozovky vyjeli strážníci dne 25. záøí.
Na místì bylo zjištìno, že vozovku zne-
èistila nákladní auta, která vyjíždìjí ze
zde provádìné stavby. Hlídka kontakto-
vala vedoucího stavby, který okamžitì
zajistil úklid vozovky.
• Blokovou pokutou v èástce 1.000,-
Kè øešili strážníci pøestupek-krádež,
kterého se dopustil pachatel vprodejnì
vAleji 17. listopadu.
• Dne 26.9. zajistili strážníci místo
dopravní nehody v Komenského ulici
a na místì poèkali až do pøíjezdu hlídky
Policie ÈR.
• Volnì pobíhající pes byl zjištìn
vProkopovì ulici dne 27.9. Hlídka
následnì kontaktovala jeho majitele,
který si zvíøe odchytil.
Martin Müller
velitel mìstské policie
Mìstská policie informuje

Page 10
10
„Zájem o tento sport byl u nás
velký. Ti z nìj dojíždìli do
Máchova mìsta právì k Edu Šmid-
tovi. Pøed dvìma roky jsme založili
vlastní oddíl. Dnes se nás tøikrát
týdnì schází nezøídka i ètyøicet.
Zásluhou zkušeného kouèe máme
ve svém støedu dva mistry republi-
ky,“ pochvaluje si nadšení Jirka
Toèín.
Roudnice nad Labem - Karate se
stalo pro ty døíve i mnohem pozdìji
narozené vtomto mìstì postupem
èasu drogou. Zájem neustává.
Roste. Urèitì k tomu pøispívají dílèí
úspìchy, kterých roudnický KC za
dobu své existence dvou let dosáhl.
Nejen o nich jsme hovoøili se
zástupcem Eduarda Šmidta Jirkou
Toèínem. Takže - k tìm super
výsledkùm poèítáte?
„Dva tituly mistrù Èeské republi-
ky. Postarali se o nì svou cílevìdo-
mou pøípravou Ivanka Kážová
a Petr Pouzar. Jistì nemusím pøipo-
mínat, že se tak stalo díky Edu
Šmidtovi, který za námi dojíždí tøi-
krát týdnì z Litomìøic. Za to všech-
no, co pro nás dìlá, se nedá jen
slovy podìkovat. Nejenže je kormi-
delníkem na svém místì. Pøináší do
tréninku takovou atmosféru, kterou
všechny naše èleny dokáže zapálit
pro danou vìc.“
Ne náhodou jste tak založili
vlastní KC?
„Je to skuteènì jeho zásluha!“
Jaké je vìkové složení vašeho
KC?
„Máme mezi sebou dokonce
chlapce pøedškolního vìku, ale
i èleny døíve narozené. To nejpod-
statnìjší spatøuji vtom, že pøicháze-
jí další a další.“
Po pøeètení tìchto øádek možná
projeví chu noví adepti. Kam by
za vámi mìli zajít?
„Trénujeme tøikrát týdnì vnové,
krásné tìlocviènì 2. základní školy.
V pondìlí a ve støedu od 16.30 do
18.30, ve ètvrtek pak od 18 do 21
hodin. Pokud mohu, chtìl bych tady
podìkovat øeditelství 2. ZŠ za
šanci, kterou nám pronajmutím
svého zaøízení poskytlo.“
Každý sportovní klub se na
veøejnosti nìjakým zpùsobem zvi-
ditelòuje. Platí to i o vás?
„Chystáme poèátkem pøíštího
roku stejnì jako litomìøiètí kara-
tisté první roèník národního poháru,
o nìmž budeme veøejnost vèas pro-
støednictvím médií informovat!“
Berete do svých øad patrnì
i dìvèata. Jinak byste nemìli mist-
ryni republiky Ivanku Kážovou?
„Prozatím jich registrujeme nece-
lou desítku. Podle mých informací
je však zájem o karate mezi øadou
dalších. Doufám, že se døíve, nebo
pozdìji mezi nás pøijdou podívat.“
Èeho moc, toho pøíliš. Co byste
si poèali v pøípadì nárùstu KC?
„Domnívám se, že bychom si
dokázali poradit i se stovkou
èlenù.“
Svého èasu existoval v Roudnici
klub sportovního karate?
„To je pravda. Nepøežil. Tentokrát
se ovšem blýská na mnohem lepší
èasy!“
Držitel tøetího danu, mnohoná-
sobný mistr ÈR Eduard Šmidt pro
vás nepøestane mít slabost? Nemáte
obavy, že by jednou skonèil?
„Nemohu hovoøit za nìj, ale
vìøím, že by nás nenechal na holiè-
kách!“
/str/
DO TØETÍHO KOLA JDE
ROVENSKÁ REZERVA
Straškov - Ve 2. kole ÈP v kopané
se shodou okolností støetla mužstva,
která se vnedìli utkala ve III. tøídì
skupinì A o mistrovské body.
Rovenský Podøipan B zvítìzil nad
straškovským
Sokolem
2:1.
Poražení na vlastním trávníku prah-
li po odvetì. Nezdaøila se. Podlehli
hostùm 3:0/1:0. Dál tak jdou fotba-
listé Podøipanu. Straškovští však
mìli vprùbìhu zápasu hned nìkolik
šancí uhrát mnohem pøíznivìjší
výsledek. To by ovšem museli pro-
mìnit loženky Blažek, Mrázek,
Mazourek èi Ullman, který dokonce
ztroskotal pøi penaltové exekuci na
výborném gólmanovi Soukupovi.
Ten nìkolikrát své spoluhráèe podr-
žel. Skóre otevøel v 27. minutì
ranou z 25 metrù Strachota, na kte-
rou šikovný, vìkem ještì doroste-
nec Jakub Pekaø nedosáhl. I on však
naznaèil, že mu talent nechybí, nic-
ménì proti dalším støelám Brùži
a Justy nemìl šanci uspìt. Do kate-
gorie svých bravurních zákrokù si
jistì zapsal vytlaèení dìlovky Justy
na rohový kop.
/str/
ŠKODA JEN ŽE CHYBÌLA
FILMOVÁ KAMERA
Pøi pohárovém støetnutí 2. kola
mezi straškovskou a rovenskou
rezervou /0:3/ došlo za stavu 0:2
k situaci, kterou by si urèitì vychut-
nali tvùrci poøadù Tak neváhej
a toè, Natoè to èi Šprouchlat. Pøi
závaru pøed brankou hostí nedosáhl
na balon gólman Soukup. Jeho roli
chtìl spontánnì odsuplovat pravý
obránce Jirka Koøínek. Užuž polapil
s pøehledem míè do svých rukou,
aby si ve zlomku vteøiny uvìdomil
pøípadné následky svého poèínání.
Ochozy se dokonale bavily. Nejvíc
trenér straškovského „áèka“ Zdenìk
Petrželka. „Na poslední chvilku
jsem si uvìdomil, co se dìje. Tak
jsem se lekl, že jsem prsty zavadil
o balon. Mìla to být pentle,“ pøiznal
po utkání provinilec, ale sudí,
domácí prezident Petr Kloub, zùstal
nad vìcí v duchu: Vždy nešlo
o úmysl!
/str/
O založení roudnického karate klubu
se postaral litomìøický trenér E. Šmidt
K
urzy JÓGY
aneb
HLEDÁNÍ PRAVDY V NÁS
každé úterý
od 16.30 hod.
v klubovnì Domu dìtí a mlá-
deže TREND ve Školní ulici
v Roudnici nad Labem
(za nemocnicí).

Page 11
11
Dámská støeda
Milé dámy, ženy, dívky,
máme koneènì nìco jenom pro nás.
KaSS v Roudnici pøipravil pravidelná
setkání pro ženy s názvem "Dámská
støeda". Tento nový klubový poøad mìl
premiéru ve støedu 10. 10. 2001 v 19
hod. v sále KaSSu. Pøíští setkání pro-
bìhne opìt ve støedu 14. 11. 2001 v 19
hod.
Proè právì ve støedu a pravidelnì?
Podle vyjádøení paní øeditelky Ireny
Škobisové a jistì i vy, ostatní, mi dáte za
pravdu, že støedeèní program v TV není
zadán právì ženám. V televizi probíha-
jí sportovní pøenosy a my, ženy, máme
prostì smùlu. Ale nezoufejte. A se
mužští klidnì dívají na obrazovku, my
vyrazíme za zábavou. Tu první Dámskou
støedu bravurnì uvádìl známý moderá-
tor Zdenìk Vrba, hostem poøadu byl Jan
Rosák. Líèení probíhalo pod taktovkou
firmy Mary Kay, módní pøehlídka byla
také úspìšná, ženy si mohly poøídit
modely za velice pøíznivé ceny.
Podìkování patøí roudnické Vojenské
konzervatoøi za pìkné hudební vystou-
pení.
Tak, milé dámy, už víte, kde se setká-
me 14. listopadu? No pøece v KaSSu na
Husovì námìstí a urèitì se budeme
dobøe bavit a cítit, tentokrát je pozván
známý zpìvák Milan Drobný.
/leje/
Labský pohár
V sobotu 13.10. 2001 v Dìèínì probìhla postupová taneèní soutìž ve spoleèenském tanci „Labský pohár“.
Mìsto Roudnice n.L. a KaSS Øíp reprezentoval TK RYTMUS Roudnice nad Labem, který poslal na tuto soutìž dva
taneèní páry. Oba taneèní páry se kvalifikovaly až do finále.
Jmenovitì:
TomᚠKolaøík - Martina Salaèová J I-D LA 1. místo
TomᚠTóth - Vlaïka Buková J II-D LA 5. místo

Page 12
12
Kiwanis club je jedním ze tøí mezi-
národních prestižních klubù na svìtì.
Je to servisní klubová organizace pro
lidi, jejichž cílem je vytvoøit místní
spoleèenství a lepší místo pro život.
Humanitární a jiné aktivity klubu
mohou být místní, národní i meziná-
rodní. První Kiwanis club byl založen
21. ledna 1916 vDetroitu. Kiwanis se
zaèal velice rychle rozvíjet a zane-
dlouho se prosadil i vKanadì
a Evropì. Pro všechny kluby svìta je
prioritou èíslo jedna pomoc dìtem.
Název Kiwanis vznikl z indiánské-
ho výrazu Nunc Keewanis, který zna-
mená „vyjádøení sama sebe a zvidi-
telnìní se“. Motto Kiwanis clubu:
chovej se k druhým tak, jak by sis
pøál, aby se oni chovali k tobì.
Tento klub pracuje také vnašem
mìstì a poøádá pro Vás na následují-
cí mìsíce tyto akce:
• v øíjnu se na Tyršovì stadiónu
uskuteèní Halloween neboli rej straši-
del zakonèený lampiónovým prùvo-
dem,
• v listopadu bude probíhat sbìr
hraèek a knih na pøedem urèených
sbìrných místech,
• v prosinci si mùžete s námi zaz-
pívat a zasoutìžit na námìstí u kašny
na akci nazvané Vánoèní kapøík.
Výtìžek z tìchto akcí bude urèen
na charitativní úèely v našem mìstì.
KIWANIS
Vynalézavost jednìch lidí nezná
meze, dùvìøivost druhých je nìkdy až
zarážející. Právì na dùvìru sází sku-
piny, jejichž „sportem“ je vykrádání
bytù. Nejèastìji bývají obìtí staøí
lidé. Nìkdo zazvoní a pøedstaví se
jako, napøíklad opraváø. Velmi módní
se stalo nabízení zboží za výhodnou
cenu. No nekupte to, obzvláštì když
vás vylosovali jako výherce. Z milé-
ho prodejce èi opraváøe se mnohdy
mùže „vyklubat“ zlodìj. V našem
mìstì se zaèal šíøit nový trend - faleš-
ný sociální pracovník.
Abyste se vyvarovali zámìnì oby-
èejného zlodìje za skuteèného sociál-
ního pracovníka, chtìla bych vám
pøedstavit pracovníky odboru sociál-
ních vìcí a zdravotnictví:
Bc. Monika Legnerová
- vedoucí odboru
• Agenda dávek sociální péèe osob
bezdìtných, kteøí potøebují zvlášt-
ní pomoc a obèanù nepøizpùsobi-
vých
Bogdan Marciniak
(vedoucí oddìlení)
Zdena Došková
(odborný referent)
• Agenda dávek sociální péèe rodin
a tìhotných žen
Jana Rokùsková
(vedoucí oddìlení
zástupce vedoucí odboru)
Miroslava Knotková
(odborný referent)
Milada Moravcová
(odborný referent)
Stanislava Haenslová
(odborný referent)
Iveta Krobová
(odborný referent, sociálnì právní
ochrana dìtí, koordinátor protidro-
gové komise, koordinátor projektu
prevence kriminality, umísování
klientù do azylu)
• Informaèní støedisko
Ivana Tylová
(odborný referent pro oddìlení
dávek pro obèany bezdìtné, kteøí
potøebují zvláštní pomoc a obèany
nepøizpùsobivé)
Ivana Gutová
(odborný referent, dávky pro staré
a zdravotnì postižené osoby, pøíspì-
vek pøi péèi o blízkou osobu)
Každý pracovník je vybaven prùka-
zem mìstského úøadu s fotografií,
k nìmuž musí pøikládat obèanský
prùkaz. Pokud byste si nebyli jisti,
zda se skuteènì jedná o sociálního
pracovníka, obrate se na nᚠodbor
sociálních vìcí a zdravotnictví
(850 161 nebo 850 167).
Zlodìjem vždy nemusí být èlovìk
podivného vzezøení. Mùže k vám pøi-
jít v obleku a vystupovat velice pøí-
jemnì. Proto si chraòte své obydlí
a než nìkoho vpustíte do bytu,
ovìøte si jeho totožnost. Máte na to
právo.
Ivana Gutová
referentka odboru ZaSV
Víte, kdo je za dveømi?
Galerie modernÌho umÏnÌ v Roudnici nad Labem
Jan Koblasa
nÆvrhy sgrafit kaple sv. VÆclava v B lce
Ivan Nosek
architektonickØ łe en kaple sv. VÆclava v B lce v stava potrvÆ do 6. 1. 2002
Otevłeno denn krom pond l 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Page 13
13
MUZEJNÍ LISTY
číslo: 5
listopad 2001
Úmrtí dìkana Václava Lochmana
Dne 29. záøí LP 2001, den po svátku
svatého Václava, knížete a muèedníka,
hlavního ochránce Zemì èeské, se uza-
vøela pozemská cesta emeritního libo-
chovického dìkana P. Václava
Lochmana, knìze oblíbeného na všech
místech, kde pùsobil.
Jeho zásluhy na poli duchovním byly
pøipomenuty pøi jeho pohøbu 5. øíjna t. r.
- a to jak vRoudnici nad Labem, tak
i vLibochovicích. V roudnickém pro-
boštském chrámu vpøítomnosti pomoc-
ného biskupa pražského Václava
Malého shrnul celoživotní knìžské dílo
P. Lochmana nìkdejší roudnický pro-
bošt a nynìjší svatovítský kanovník P.
ThLic. Bohumil Koláø. Zdùraznil, jak
zesnulý dìkan Lochman vždy ochotnì
a obìtavì sloužil všude tam, kde toho
byla potøeba. Pøipomenul jeho mnoha-
leté knìžské pùsobení na širokém
Podøipsku - vkraji sahajícím od Poohøí
až po Mìlnicko a Velvarsko vèetnì.
V Libochovicích bohoslužbu a pohøeb-
ní obøady vedl sídelní biskup litomìøic-
ký Josef Koukl. P. Václav Lochman byl
pohøben na libochovickém høbitovì
u tamní kaple sv. Vavøince.
P. Václav Lochman pocházel z Èes-
kého ráje (nar. r. 1912 vMalobratøicích
u Turnova), vìtšinu svého života však
prožil vkraji dolního Poohøí a od roku
1983 na Podøipsku. Na knìze byl
vysvìcen v Litomìøicích v pohnutém
roce 1938. Pak následovala jeho pùso-
bištì mj. vChomutovì (tam zažil záøi-
jovou mobilizaci), v
Lounech,
vLenešicích, vletech 1944 - 1982
vLibochovicích a potom výpomoc
vcelé øadì farností podøipského vikari-
átu. O P. Václavu Lochmanovi jsem
podrobnìji psal již ve Vlastivìdném
sborníku Podøipsko, roè. 1994, na str.
98 - 99. Na tento svùj èlánek odkazuji.
Dnes bych chtìl dodat jen následující.
Zemøe-li knìz, samozøejmì veškerá
pozornost se obrací k jeho pùsobení
knìžskému. Dovolím si však pohled na
osobnost pana dìkana Lochmana ponì-
kud rozšíøit. Dìkan Lochman byla
osobnost i se širokým zábìrem všeobec-
nì kulturním. Mìl velký zájem o histo-
rii - a to o historii národní i regionální
(podøipskou). Velmi se zajímal o dìjiny
dolního Poohøí, Podøipska a Roudnice
n. L. Stál u poèátkù naší roudnické
Spoleènosti pro obnovení Podøipského
muzea (= dnešní Spoleènost Podøipské
muzeum) a aktivnì se úèastnil jejího
dìní, vícekráte pøednášel, spolu s námi
putoval k hrobùm významných osob-
ností Podøipska a vystoupil s duchov-
ním slovem na Jubilejním shromáždìní
pod Øípem vzáøí r. 1993 poøádaném
naší muzejní Spoleèností za úèasti teh-
dejšího pøedsedy vlády Èeské republiky
V. Klause atd. Považovali jsme si za
èest, že dìkan Václav Lochman pøijal
v této naší podøipské muzejní
Spoleènosti èestné pøedsednictví.
V r. 1991 vedl dìkan Václav
Lochman pou Roudnièanù do
Vambeøic vKladsku. Vzpomínám na
jeho vlastenecky motivované kázání
a potom na jím vedenou pobožnost
u hrobu prvního pražského arcibiskupa
Arnošta I. z Pardubic vkonkatedrále
mìsta Kladska.
Dìkan V. Lochman svým velkým
zájmem o historii a svým vlastenectvím
se pøiøadil k dlouhé øadì knìží - písmá-
kù. S jeho vlastenectvím byla spojena
i jeho velká úcta ke svatým èeským
patronùm.
Pane dìkane Lochmane, mìli jsme
Vás rádi. Pane dìkane, dìkujeme vám.
Kéž Vám Pán dá odpoèinutí lehké.
PhDr. Quido Kastner
OtevÌracÌ doba Pod¯ipskÈho muzea Karla Rozuma:
Poñ»t 8.00ñ16.00 hod.

Page 14
14
Dva zábìry ze stavby mostu pøes
Labe vRoudnici. První roudnický
most pøes øeku Labe nechal ve 14.
století postavit biskup Jan IV.
z Dražic. Tento most byl tìžce poško-
zen za tøicetileté války, nebyl opraven
a postupnì témìø zcela zanikl.
Nový most byl vystavìn v letech
1906-1910. Byl tak obnoven význam
mìsta jako místa pøechodu pøes Labe
- vlastnì hlavní dùvod vzniku mìsta.
Pøi stavbì mostu byly bohužel zlikvi-
dovány poslední zbytky starého
kamenného mostu. Konstrukce mostu
spoèívá na betonových pilíøích, mezi
kterými byl v øece vybudován jez.
Spolu se stavbou mostu totiž došlo
i k úpravám plavebního kanálu tak,
aby se zlepšila splavnost øeky. Jez
byl pozdìji odstranìn a k mostu bylo
pøistavìno tìleso nového jezu.
V souvislosti se stavbou mostu
došlo i k úpravám pøedmostí, což
výraznì zmìnilo i vzhled centra
mìsta. Pod zámkem totiž musela být
vybudována mohutná nájezdová
rampa. Na rampì byl vystavìn domek
pro výbìrèího poplatkù. Proti nìmu
byla vztyèena socha Èechie s èeským
lvem, symbolicky, nebo za øekou
tehdy žili (vìtšinou) Nìmci.
Most v Roudnici n.L.
Listopadové zamyšlení
Neuvìøitelných 12 let již nás dìlí od
listopadu 1989, kdy ve víru zmìn vzala
za své Èeskoslovenská socialistická
republika, kdy byla zahájena nová éra
historie této zemì. Je dobøe, že ke zmì-
nám došlo, rovnìž tak je ale dobøe, že
„sametová revoluce“ již náleží do hodin
dìjepisu a už 12 let se snažíme pøedli-
stopadové zaostání dohnat. I v tom nám
ale mùže být hodina dìjepisu k užitku,
abychom nezapomnìli a nedìlali znovu
stejné chyby.
Když vpodzimních dnech roku 1918
vznikla samostatná Èeskoslovenská
republika, byl to po dlouhých staletích
opìt suverénní èeský stát. Pro Slováky
vùbec první. To bylo radosti, jásání
a oslavných projevù. Je ale tøeba podo-
tknout, že samostatnost jsme si nijak
nevybojovali. Vznik republiky byl
výsledkem obratné diplomatické hry
skupiny politikù kolem T.G.Masaryka
na konci první svìtové války. Pro vznik
republiky bylo prolito mnoho inkoustu,
ale málo krve (legionáøi prominou).
Poøekadlo „lehce nabyl, lehce
pozbyl“ se pak samo vkrádá pøi hodno-
cení dvou dalších klíèových okamžikù
našich dìjin. V letech 1938-1939 se
zemì potupnì bez boje vzdala nacistic-
kému Nìmecku, po druhé svìtové válce
pak radostnì pøijala ruský komunistický
protektorát.
17. listopad 1989 vlecèems pøipomí-
ná 28.øíjen 1918. Pád komunismu vteh-
dejším Èeskoslovensku byl doprovod-
ným jevem celkového zhroucení ruské-
ho komunistického impéria. Moskevský
režim vyšel vyèerpán a poražen z bojù
studené války, jeho øíše se rozpadla
a jednou z posledních zemí, kde se to
projevilo, byla i satelitní Èeskosloven-
ská socialistická republika. Pražská
poboèka Moskvy byla stále trapnìjší,
takže se nenašel prakticky nikdo, kdo
by mìl chu ji bránit. Brzy po prvotním
impulsu vpodobì pendrekové show na
Národní tøídì již šlo vpodstatì jen o to,
jak co nejdøíve vrátit zemi do normál-
ních pomìrù, jak zase znovu zaèít nor-
málnì žít.
Normalitou by ovšem nemìl být stav,
který by vbudoucnu umožnil nìjaký
další Mnichov èi Vítìzný únor.
Polistopadovou svobodu jsme si nevy-
bojovali, je tedy otázkou, zda budeme
schopni ji bránit. A to nejen vnìjakém
pøípadném ozbrojeném boji, ale i pøi
bìžném každodenním rozhodování
mezi dobrem a zlem. Cesta ke zkáze
bývá pozvolná.
Miroslav Franc

Page 15
15
Majetkové záležitosti
* Prodej volných bytù
• Usnesení:
Rada mìsta d o p o r u è u j e ZM
odprodat uvolnìné byty v domech
urèených k prodeji obálkovou metodou
nejvyšší nabídce, minimální nabídková
cena se rovná tržnímu odhadu dle zna-
leckého posudku:
byt è. 5 vdomì èp. 1661 Na Urbance
- 1+2 - 410 tis. Kè
byt è. 3 vdomì èp. 1661 Na Urbance
- 1+2 - 370 tis. Kè
byt è. 17 vdomì èp. 1780
v Boøivojovì ul. - 1+1 - 250 tis. Kè
(pro 7, schváleno jednomyslnì).
* Nesouhlas s dodatkem nájemní
smlouvy za užívání garáže - p. Male-
èekÚstní informace ing. Horecké - jedná
se o èlánek zapracovaný dle požadav-
ku ekonomického odboru MìÚ. V pøí-
padì, že nájemce nezaplatí nájemné
vèas, je výpovìï jednomìsíèní, jinak
je tøímìsíèní.
Dle sdìlení ing. Horecké se jedná
o text nájemních smluv z r. 1993 a bylo
by tøeba je pøepracovat.
• Usnesení:
Rada mìsta p o vì ø u j e majet-
kový odbor pøepracováním nájemních
smluv na pronájem garáží v majetku
mìsta vtermínu do 1 mìsíce. Po jejich
schválení RM bude s nájemci jednáno
o podpisu (pro 7, schváleno jednomy-
slnì).
* Platba daní za prodej bytových
jednotek z majetku mìsta
Ústní informace ing. Horecké - dle
písemného sdìlení Finanèního øeditel-
ství musí mìsto zaplatit daò z celkové
prodejní ceny bytové jednotky bez
odpoètu poskytnutých slev a dotací.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí.
* Zmìna kultury z ovocného sadu
na cestu - Podlusky
Ústní informace ing. Horecké - RM
svým usnesením è. 126/2001 vzala na
vìdomí zmìnu kultury pozemku
è. 88/1 vk. ú. Podlusky z ovocného
sadu na cestu. Je však tøeba sdìlit jed-
noznaèné stanovisko.
• Usnesení:
Rada mìsta s o u h l a s í se zmì-
nou kultury z ovocného sadu na cestu -
è. p. 88/1 vk. ú. Podlusky (pro 7,
schváleno jednomyslnì).
* Vyhlášení zámìru prodeje bytu
è. 2 v domì èp. 1782 v Boøivojovì ul.
• Usnesení:
Rada mìsta vy h l a š u j e zámìr
prodeje bytu è. 2 o velikosti 1+1
v domì èp. 1782 v Boøivojovì ulici
vRoudnici n. L. (pro 7, schváleno jed-
nomyslnì).
* Nesouhlas s usnesením RM - nes-
chválení prodeje pozemkù pod gará-
žemi - lokalita Èepel
Ústní informace ing. Horecké - maji-
telé garáží trvají na odkoupení pozem-
kù pod stavbami.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí a p o v ì ø u j e
stavební úøad mìsta do pøíštího zasedá-
ní RM pøedložit zámìry územního
plánu vtéto lokalitì (pro 7, schváleno
jednomyslnì).
Ekonomické záležitosti
Do jednání rady mìsta se dostavil
vedoucí ekonomického odboru MìÚ
ing. Balatý.
* Èerpání rozpoètu 1-6/2001
Písemný materiál vypracovaný ing.
Balatým, ved. ekonomického odboru
MìÚ, bude pøedmìtem jednání ZM.
• Usnesení:
Rada mìsta d o p o r u è u j e
zastupitelstvu mìsta èerpání rozpoètu
schválit (pro 6, schváleno jednomysl-
nì).
* Zahrádky
Písemné podklady ekonomického
odboru MìÚ.
• Usnesení:
Rada mìsta po projednání revokuje
své usnesení è. 942/2001 ze dne 22. 11.
2000 - žadatel o pronájem zahrádky
oznaèené jako díl 4087/10b se nedosta-
vil k podpisu smlouvy.
Rada mìsta po projednání souhlasí
s tím, že na pozemku parc. è. 3856/10
zapsaném na LV 1 pro Mìsto Roudnice
n. L. a smlouvou nájemní, bude vybu-
dována drobná stavba - oplocení - jako
stavba doèasná po dobu trvání nájmu.
Po skonèení nájmu se nájemce zavazu-
je stavbu odstranit, pokud se strany
nedohodnou jinak. Nájemní vztah bude
upraven dodatkem è. 2 ke smlouvì
nájemní ze dne 1. 7. 2000.
Rada mìsta po projednání rozhodla
o pronájmu zahrádky nacházející se na
èásti poz. parc. è. 3972/1 zapsané na
LV 1 pro Mìsto Roudnice n. L. a ozna-
èené dle evidence zahrádek jako díl è.
3972/8 o výmìøe 217 m
2
na dobu neur-
èitou poèínaje dnem 1. 10. 2001
nájemcùm za cenu 326,- Kè/rok.
Nájemné pro r. 2001 bylo stanoveno ve
výši 82,- Kè a bude uhrazeno
do 31. 10. 2001
- pro 6, schváleno jednomyslnì.
* Øešení stavu strojového parku
RMS
Ústní informace ing. Balatého:
- vyhotoven znalecký posudek na
odprodej automobilu IFA - 68.030,- Kè
- nákup lisovací nástavby na multi-
káru - cena bude upøesnìna výrobcem
- nákup nástavby na Unimog - nabíd-
ky tøí firem - KOBI - bude øešeno
vrozpoètu mìsta na r. 2002
- pøipravuje se znalecký posudek na
odprodej zametacího stroje Scherling
USNESENÕ z 83. sch˘ze Rady mÏsta Roudnice nad Labem
ze dne 19. z·¯Ì 2001

Page 16
16
Schválení odprodeje je v kompetenci
RM.
• Usnesení:
Rada mìsta s o u h l a s í
s pro-
dejem nepotøebné techniky RMS dle
znaleckých posudkù (pro 6, schváleno
jednomyslnì).
* Záležitosti odboru MH a ŽP
MìÚ
Do jednání RM se dostavila ing.
Kerdová, ved. odboru MH a ŽP MìÚ.
* Osvìtlení železnièní zastávky
Roudnice n. L. - mìsto
Ústní informace ing. Kerdové -
v souèasné dobì je zastávka bez osvìt-
lení. Návrh øešení - požádat ÈD o pro-
vedení osvìtlení.
• Usnesení:
Rada mìsta p o vì ø u j e p. mís-
tostarostu Kubínka jednat s Èeskými
drahami o zajištìní osvìtlení železniè-
ní zastávky Roudnice n. L. - mìsto -
informaci o výsledku jednání podat
RM na jejím pøíštím zasedání.
Rada mìsta p o vì ø u j e øedite-
le RMS zahrnout do rozpoètu mìsta na
r. 2002 pøíp. rozpoètových zmìn v r.
2001 zøízení osvìtlení na pøístupové
cestì k této zastávce (pro 6, schváleno
jednomyslnì).
* Zpráva o rozdìlení ornice
Písemná informace ing. Kerdové -
obèanùm poskytnuto 667 m
3
ornice,
zbývajících 2 192 m
3
bylo deponováno
na mìstské skládce.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí.
* Kontrola plnìní usnesení RM
è. 501/2001 - variantní øešení úklidu
psích výkalù
Písemný materiál vypracovaný ing.
Kerdovou - variantní øešení úklidu
psích výkalù, návrh vyhlášky mìsta
o podmínkách chovu domácího drob-
ného hospodáøského zvíøectva, chovu
nebezpeèných a exotických druhù zví-
øat. Návrh vyhlášky vypracovala firma
BAYCO, zaslána k posouzení okresní-
mu úøadu. Dle sdìlení právníka OÚ je
návrh vyhlášky v rozporu s Ústavou
ÈR a dalšími zákony.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí, s c h va l u j e
zakoupení a rozmístìní odpadkových
košù na psí exkrementy ve vytypova-
ných lokalitách mìsta odborem MH
a ŽP MìÚ.
Rada mìsta d o p o r u è u j e ZM
zaøazení finanèní èástky na nákup
vysavaèe na psí exkrementy do rozpo-
ètu roku 2002.
Rada mìsta n e p ø i j í m á nabíd-
ku firmy BAYCO na èipování psù,
nebo stávající právní pøedpisy neu-
možòují mìstu naøídit èipování psù
všem majitelùm.
Rada mìsta bere na vìdomí informa-
ci p. starosty o jednání s velitelem
MìP, kterému bylo uloženo do rozpo-
ètu r. 2002 pøedložit návrh finanèní
èástky na zaškolení a pracovní pomùc-
ky pro strážníky MìP pøi odchytu psù
(pro 6, schváleno jednomyslnì).
* Provozní øád skladového dvora
Hostìraz
Písemný návrh.
• Usnesení:
Rada mìsta s c h va l u j e pro-
vozní øád skladového dvora Hostìraz
dle písemného návrhu (pro 6, schvále-
no jednomyslnì).
* Nabídka na zpracování analýzy
rizik staré skládky Hostìraz
Písemný mateirál - pro získání dota-
ce od SFŽP na rekultivaci skládky je
tøeba pøedložit analýzu rizik, jejíž sou-
èástí je i projektová dokumentace.
Náklady èiní 241 tis. Kè bez DPH -
rada mìsta doporuèila tuto èástku
uvolnit rozpoètovou zmìnou - viz eko-
nomické záležitosti.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí.
* Stavební záležitosti
Písemné podklady stavebního úøadu
mìsta:
- kolaudaèní rozhodnutí stavby -
stav. úpravy objektu èp. 505 ZŠ
Krabèická - jedná se o vestavbu míst-
nosti v podkroví, provedeno pøipojení
zaøízení na vnitøní rozvod elektro
a osazena konstrukce nosièe tg. jedno-
tky. Investor Radiomobil a. s. V RM
projednáno 29. 8., RM bere na vìdomí
- stavební povolení pro stavbu pøe-
tlakové haly pro zastøešení 3 teniso-
vých kurtù - investor J.R.T. - Tenis
s.r.o., Bechlín. Podmínky RMS zahr-
nuty ve stavebním povolení, RM bez
pøipomínek
- oznámení o zahájení kolaudaèního
øízení zahradní chatky na parc.
è. 3856/20, jedná se o pozemek mìsta.
Jedná se o novou výstavbu, SP vydáno,
odsouhlaseno mìstem, RM bez pøipo-
mínek
- kolaudaèní rozhodnutí pro výše
uvedenou chatu, RM bez pøipomínek
- oznámení o zahájení územního
øízení pro umístìní stavby zemního
kabelu pro zøízení telefonní pøípojky
na pozemcích p. è. 2375/12, 3204/105,
3204/113 a 4190/1. Jedná se o polože-
ní kabelu vAleji 17. listopadu
k budoucímu napojení plánované
výstavby. Záležitost projednána
s RMS, RM bez pøipomínek
- oznámení o zahájení územního
øízení pro umístìní stavby pøístavba
haly na pozemku p. è. 841/18. jedná se
o pøístavbu stávající haly C+U a. s. pro
výrobu ocelových konstrukcí a výrob-
kù v Jeronýmovì ul. Pøístavba bude
tvoøena jednopodlažní halovou kon-
strukcí o pùdorysných rozmìrech cca
25x40 m, která bude umístìna podél
stávající haly ve tvaru L. Nová hala je
navržena tak, aby zapadala do rázu stá-
vající haly. Pøed výstavbou bude tøeba
odstranit èást stávající zelenì - pøedá-
no k posouzení odboru MH a ŽP MìÚ,
RM bez pøipomínek
- oznámení o zahájení kolaudaèního
øízení stavby I. ZŠ Roudnice n. L.,
Karla Jeøábka 941, školní kuchynì.
Øízení probìhlo úspìšnì, drobné vady
budou odstranìny. RM bere na vìdo-
mí.- návrh na vydání povolení zmìny
užívání nebytových prostor v èásti I.
NP domu èp. 104, nám. Jana z Dražic
na noèní bar. Bylo zahájeno øízení
a naøízeno ústní jednání spojené s míst-
ním šetøením. Dle stanoviska okresní-
ho hygienika pøedloží navrhovatelé
protokol o mìøení hluènosti. RM bere
na vìdomí.
- oznámení o zahájení slouèeného
stavebního øízení pro úèelovou zahrad-
ní stavbu na parc. è. 3754/26. RM bez
pøipomínek.
- žádost o vyjádøení k zámìru usku-

Page 17
17
teènìní telekomunikaèní stavby zahr-
nující rozvod telekomunikaèní sítì
voblasti stávající stanice na letišti
a výpadové silnice ve smìru na
Kleneè. Toto vyjádøení je pouze pøed-
bìžným stanoviskem pøed zahájením
územního øízení. RM doporuèuje požá-
dat o vyjádøení RMS jako správce
místních komunikací k položení tel.
kabelu pøes ulici u autosalonu
Horejsek. RM jinak nemá námitek.
• Usnesení:
Rada mìsta nemá ke shora uvede-
ným akcím námitek (pro 7, schváleno
jednomyslnì).
* Informace o návštìvì z Gotemby
- Japonsko
Ústní informace p. starosty - jednání
se zúèastnila p. starostka z Gotemby,
Roudnice má písemnì oslovit zástupce
mìsta Gotemby o navázání družebních
stykù.
• Usnesení:
Rada mìsta má zájem navázat kon-
takt s mìstem Gotembe z Japonska.
První kontakty kulturní, spoleèenské,
pøedání propagaèních materiálù, infor-
mace z historie, kultury, poté výmìnné
zájezdy dìtí.
Rada mìsta p o vì ø u j e p. mís-
tostarostu Urbana pøedložit do pøíštího
jednání RM propagaèní materiály
urèené pro první kontakty a
p o vì ø u j e p. starostu a místosta-
rosty pøedložením návrhu dopisu (pro
7, schváleno jednomyslnì).
* Stížnost na poškozování chodní-
ku na tø. T. G. Masaryka pøed
domem èp. 1427
Písemná stížnost - na chodníku par-
kují auta, otáèejí se zde.
• Usnesení:
Rada mìsta p o vì ø u j e RMS
instalací 2 ks betonových kvìtináèù na
èásti tohoto chodníku do doby jeho
rekonstrukce vpøíštím roce (pro 7,
schváleno jednomyslnì).
* Úøad práce Roudnice n. L. -
žádost o udìlení souhlasu ke staveb-
ním úpravám v pronajatých kance-
láøích v objektu èp. 1100 v Riegrovì
ulici v Roudnici n. L.
Písemná žádost, jedná se o oddìlení
øídících poèítaèù lehkou pøíèkou a osa-
zení vstupních dveøí do tohoto prosto-
ru.
• Usnesení:
Rada mìsta shora uvedené žádosti
vy h o vu j e, práce budou provedeny
suchou cestou (pro 6, schváleno jedno-
myslnì - 1 radní se z jednání RM vzdá-
lil).
* Žádost o zaslání pøíspìvku mìsta
za èlenství v Elektrárenském a ply-
nárenském sdružení mìst a obcí
severních Èech
Písemná žádost, jedná se o pøíspìvek
ve výši 0,10 Kè/1 obyvatele.
• Usnesení:
Rada mìsta s poskytnutím shora
uvedeného èlenského pøíspìvku nesou-
hlasí, nebo na podkladì usnesení
valné hromady nemají být tyto pro-
støedky vybírány. Mìsto Roudnice n. L.
i nadále zùstává èlenem tohoto sdruže-
ní (pro 6, schváleno jednomyslnì).
* ÈAC Roudnice n. L. - žádost
o poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve výši 400 tis. Kè na krytí nákladù
spojených s opravami krytého pla-
veckého bazénu v Roudnici n. L.
Písemná žádost pøedsedy ÈAC.
• Usnesení:
Rada mìsta d o p o r u è u j e ZM
uvolnit rozpoètovou zmìnou dne
1. øíjna 2001 finanèní pøíspìvek ve
výši 250 tis. Kè úèelovì vázaný na
údržbu krytého plaveckého bazénu.
Rada mìsta p o ž a d u j e na p. Ko-
palovi rozpis údržby zaøízení KPB do
konce r. 2001, dále plán údržby vr. 2002
+ návrh na zvýšení vstupného v soula-
du s krytím celkových nákladù a to
vtermínu do 1 mìsíce (pro 6, schvále-
no jednomyslnì).
* Jednání dopravní komise
a) žádost o posouzení možností
k opravì cesty z ulice Špindlerova na
Slavín - DK žádost projednala, jedná
se o opravu cesty è. parc. 4150/1 v k. ú.
Roudnice n. L. - úèelová komunikace
vmajetku mìsta, nebude zaøazena do
sítì místních komunikací, tudíž se na
ni nebude vztahovat v celé šíøi povin-
nost údržby. Dle zákona musí být udr-
žována vlastníkem alespoò tak, aby její
stavební stav neohrožoval zdraví
a bezpeènost osob.
Oprava by mìla v nejnutnìjším pøí-
padì spoèívat alespoò ve vyrovnání
výmolù a nerovností a zpevnìní povr-
chu živiènou emulzí.
b) obèané z ulice Pod Hostìrazem
podali stížnost na špatné odvedení
dešových vod z obchvatu a žádají
dokonèení komunikace pod viaduktem
- DK postoupila tuto stížnost majetko-
vému správci obchvatové silnice tj.
SUS Litomìøice.
Z hlediska dokonèení panelové
komunikace doporuèuje komise zaøa-
dit nejnutnìjší opravu do návrhu roz-
poètu pro r. 2002, ale vzhledem
k tomu, že se neustále zvyšuje prùjezd
tìžkotonážních vozidel touto ulicí
smìrem do Ulièek, doporuèuje uzavøít
prùjezd pod viaduktem nákladní
dopravì a ponechat tu možnost prùjez-
du pouze osobním vozidlùm a to for-
mou fyzické zábrany.
c) žádost o øešení dopravní situace
v ulici Švagrovského. DK ji shledala
jako oprávnìnou, proto navrhuje zjed-
nosmìrnit ulici Švagrovského a dolní
èást ulice Dr. Slavíka ve smìru od
Kratochvílovy ul. k Jungmannovì ul.
d) DK nemá námitek proti vyhrazení
parkovacího místa pro invalidního
obèana - vyznaèení provedou RMS
e) firma PEWA s.r.o. požádala
o oznaèení vjezdu do ulice Varhanova
dopravní znaèkou zákaz zastavení
vzhledem k tomu, že zde èasto parkují
vozidla, která znemožòují zásobování
obchodu.
DK nedoporuèuje osazení zmínì-
ných dopr. znaèek a navrhuje vymezit
tento vjezd plošným dopravním znaèe-
ním ve tvaru køíže pro zamezení parko-
vání. DK upozoròuje na èetné stížnosti
obèanù Varhanovy ul. na nadmìrnou
hluènost a zneèišování ovzduší záso-
bujících vozidel.
f) žádost Farní charity o dvì vyhra-
zená stání vRiegrovì ul. - doplnìní
o plošné vyznaèení. DK nemá námitek.

Page 18
18
g) stížnost na dopravní zátìž v ulici
T. G. Masaryka, která se týká pøede-
vším nákladních vozidel. Stížnost
postoupena k vyøízení referátu dorpavy
a SH Okresního úøadu Litomìøice
vzhledem k tomu, že se jedná o silnici
III. tøídy ve správì státu a tudíž øešení
jejího nadmìrného dopr. zatížení
nepøísluší MìÚ.
h) DK souhlasí s umístìním DZ B29
„zákaz stání“ vulici T. G. Masaryka
pøed objektem èp. 1492 a postupuje
žádost o stanovení referátu dopravy
OÚ Litomìøice
ch) øeditel 1. ZŠ požádal o znovuo-
sazení DZ „pozor dìti“ vulici
Jungmannova. DK provìøí, kde tyto
znaèky u ZŠ chybí a budou zapracová-
ny do pasportu dopravního znaèení
a znovu osazeny.
i) DK doporuèuje øediteli RMS
vyhovìt obèanùm úpravou vysokého
obrubníku na pøechodu pro chodce
u výjezdu z LDN smìrem k OD Øíp
tak, aby zde bylo možno najet koèár-
kem plynule na pøechod.
j) po odstranìní DZ „zákaz vjezdu
nákladních vozidel“ do ulice Podluská,
ke kterému došlo v rámci výstavby
domova dùchodcù se množí pøípady,
kdy nákladní vozidla nemající
s výstavbou nic spoleèného teï bez
omezení jezdí do prostoru sídlištì.
Z uvedeného dùvodu DK navrhuje
osadit tuto znaèku znovu a doplnit po
dobu výstavby DD o dodatkovou
tabulku „mimo vozidel stavby DD“.
• Usnesení:
ad a) Rada mìsta d o p o r u è u j e
finanènímu výboru øešit opravu této
komunikace vnávrhu rozpoètu mìsta
na r. 2002.
ad b) Rada mìsta d o p o r u è u j e
finanènímu výboru nejnutnìjší opravu
øešit vnávrhu rozpoètu na r. 2002
a
p o vì ø u j e p. místostarostu
Kubínka jednat s SUS o nápravì stáva-
jícího stavu. Informaci podat radì
mìsta do 1 mìsíce.
ad c) Rada mìsta rozhodnutí vtéto
vìci o d k l á d á a povìøuje doprav-
ní komisi již za úèasti p. Homolky pøe-
pracováním návrhu v termínu do
1 mìsíce.
ad d) Rada mìsta s o u h l a s í
s vyhrazením parkovacího místa
a povìøuje RMS vyznaèením v co nej-
kratším èase.
ad e) Rada mìsta s o u h l a s í
s vyjádøením dopravní komise.
ad f) Rada mìsta s o u h l a s í
s plošným dopravním znaèením -
vyhrazená stání - pro Farní charitu.
ad g) Rada mìsta bere tuto informa-
ci na vìdomí.
ad h) Rada mìsta s o u h l a s í
s vyjádøením dopravní komise.
ad ch) Rada mìsta p o vì ø u j e
RMS osazením chybìjících doprav-
ních znaèek "pozor dìti" vco nejkrat-
ším termínu.
ad i) Rada mìsta p o vì ø u j e rea-
lizací RMS.
ad j) Rada mìsta s o u h l a s í
s vyjádøením dopravní komise.
- pro 6, schváleno jednomyslnì.
* Návrh na udìlení mimoøádné
odmìny strážníkùm MìP, zpráva
o èinnosti
Ústní informace p. starosty - jedná se
o udìlení mimoøádné odmìny za kon-
krétní zásah strážníkù MìP proti
pachatelùm trestné èinnosti + zpráva
o èinnosti MìP za uplynulé období
(založeno u starosty mìsta).
• Usnesení:
Rada mìsta s o u h l a s í s vypla-
cením mimoøádné odmìny strážníkùm
MìP p. Novotnému, Bartùòkovi,
Kubešovi a Stehlíkovi.
Rada mìsta bere na vìdomí zprávu
o èinnosti MìP za uplynulé období
(pro 6, schváleno jednomyslnì).
* Požáry na k. ú. Roudnice n. L. za
mìsíc srpen 2001
Písemná zpráva øeditele územního
odboru Hasièského záchranného sboru
okresu Litomìøice pplk. Urbánka -
2x olejová havarie - odstranìní
z vozovky, 7x technická pomoc -
odvìtrání zakouøeného bytu, odstranì-
ní spadlého stromu, nouzové otevøení
bytu, 1x planý poplach, 3x èerpání
vody.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí.
* Oznámení rezignace na funkci
pøedsedy kulturní a školské komise
Písemná rezignace plk. Køena.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedené
oznámení na vìdomí.
Rada mìsta j m e n u j e pøedsedou
shora uvedené komise Mgr. France
a èlenem této komise plk. Koršo (pro
6, schváleno jednomyslnì).
* 21. záøí 2001 - Mezinárodní den
alzheimerovy choroby
Ústní informace p. místostarosty
Urbana o poøádané sbírce ve prospìch
postižených touto chorobou. Sbírka
bude probíhat i vRoudnici n. L. a to
pod patronací obèanského sdružení
Barvy života.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí.
* „Roudnice na øece èasu“
• Usnesení:
Rada mìsta d ì k u j e organizaè-
nímu týmu za uspoøádání shora uvede-
né akce (pro 6, schváleno jednomysl-
nì).
* Podpis smluv o bezplatném pøe-
vodu pozemkù
Ústní informace p. místostarosty
Kubínka o podpisu smluv o bezúplat-
ném pøevodu pozemkù z PF ÈR na
mìsto pro výstavbu bytových domù na
sídlišti Hracholusky jih - jedná se o 4
pozemky.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí.
* Doplnìní správní rady Nadace
Devotio moderna
• Usnesení:
Rada mìsta n a vr h u j e za èleny
správní rady Nadace Devotio moderna
Bc. Martina Tollara a p. Kinovièovou
(pro 6, schváleno jednomyslnì).

Page 19
19
• K usnesení RM è. 569/2001
- odhad nákladù na veøejné osvìtlení
k nové výstavbì rodinných a bytových
domù
* Písemná informace ing.
Chudoby, øeditele RMS - jedná se
o dvì lokality:
1) u rozhledny - vprojektu je již
veøejné osvìtlení øešeno, náklady dle
sdìlení investora cca 400 tis. Kè
2) u Podlusk - vtomto projektu veø.
osvìtlení není øešeno, dne 27. 9. bude
zahájeno jednání k územnímu øízení.
RMS doporuèují, aby na tomto øízení
byla stanovena podmínka o zapracová-
ní VO do projektu akce.
• Usnesení:
Rada mìsta s o u h l a s í se sta-
novením podmínky pro investora
výstavby domù u Podlusk zapracovat
výstavbu veøejného osvìtlení do pro-
jektu (pro 6, schváleno jednomyslnì).
Zastupitelstvo mìsta po projednání
s c h v a l u j e :
a) odkoupení pozemkù è. parc.
1732/51 o výmìøe 44 m
2
a 1732/52
o výmìøe 5 m
2
vk. ú. Roudnice n. L. za
cenu 3.430,- Kè + náklady na pøevod.
Mìsto vyzve vlastníky pøímo k nabíd-
ce odkoupení, nebo na tìchto pozem-
cích jsou umístìny veøejné komunika-
ce
b) prodej bytu è. 2 vdomì èp. 1675
vRoudnici n. L. za cenu 81.000,- Kè -
cena vychází z pravidel prodeje mìst-
ských bytù, jedná se o byt obsazený
c) prodej parcely è. 2886/20 o výmì-
øe 4 m
2
vk. ú. Roudnice n. L. za cenu
450,- Kè/m
2
+ náklady na pøevod
d) ustupuje vsouladu s èl. VII odst.
6 od nabídky prodeje èp. 1519-1520 na
Tø. T. G. Masaryka vRoudnici n. L.
a vyøazuje budovu z privatizace.
Zastupitelstvo mìsta p o vì ø u j e
majetkový odbor MìÚ toto rozhod-
nutí oznámit nájemníkùm
e) prodej poloviny domu èp. 1240
s pozemky è. 2394, 2395 vk. ú.
Roudnice n. L. s vedlejšími stavbami
za cenu 295.250,- Kè + náklady na pøe-
vod. Cena je nižší než je v èase a místì
obvyklé, nebo žadatel je v pøíbuzen-
ském vztahu s pùvodními vlastníky,
kterým byl majetek odebrán na základì
soudního rozhodnutí
f) bezúplatný pøevod pozemkù parc.
è. 680/2, 680/3 a 685/2 vk. ú.
Roudnice n. L. s podmínkou, že uhradí
veškeré náklady na pøevod (smlouva
s upozornìním na bøemena - kabel
SèE, návrh na vklad, GP, znalecký
posudek aj.). Dùvodem bezúplatného
pøevodu dle doporuèení rady mìsta je
uspoøádání vlastnických vztahù
g) vyhlašuje zámìr prodeje pozemku
parc. è. 1216/6,7 vk. ú. Roudnice n. L.
h) prodej budovy èp. 1351 v k. ú.
Roudnice n. L. (stavba bez pozemku)
a to firmì BAYCO ÈR s.r.o.
za cenu 550.000,- Kè. Výše plnìní je
nižší než je vèase a místì obvyklé
z dùvodu rozdílného vlastnictví
pozemku a stavby a vzhledem ke sku-
teènosti, že se nepodaøilo sjednat vztah
k pozemku s majitelem
ch) vyhlašuje výbìrové øízení na
prodej tìchto bytù (vèetnì podílu na
spoleèných èástech domu a pozemku):
minimální
nabídková cena
- 1780/17 1+1
250.000,-
- 1760/30 2+1
430.000,-
- 1661/3
2+1
370.000,-
- 1661/5
2+1
410.000,-
obálkovou metodou (viz pøiložený
text), kritérium hodnocení - výše
nabídkové ceny. Výsledky øízení pod-
léhají schválení ZM a vyhlašovatel si
vyhrazuje právo od soutìže odstoupit
nebo ji zrušit bez udání dùvodu.
Zastupitelstvo mìsta jmenuje komisi
ve složení: ing. Horecká, Kubínek,
Mgr. Pém, Mgr. Mann, MUDr.
Kujalová. Náhradníci: p. Urban,
Robert Mann.
i) prodej domu èp. 1971 s pozemky
3910/43, 3910/16 vše v k. ú. Roudnice
n. L. i s vedlejšími stavbami spoleè-
nosti Dukát CZ s. r. o. za cenu 1.000,-
Kè+ náklady na pøevod ve smyslu
smlouvy o
nájmu nemovitostí
a o koupi najaté vìci ze dne 12. 11.
1998, kterou zastupitelstvo schválilo
již na pøedcházejících zasedáních.
Cena je nižší než je vèase a místì
obvyklé, nebo vyplývá z výše uvede-
né smlouvy, která byla uzavøena na
základì výbìrového øízení již v r. 1998
a vpøípadì, že by mìsto nedostálo
svých závazkù, mohla by se spoleènost
domáhat uzavøení smlouvy soudní ces-
tou. Nájemní smlouva byla uzavøena
na dobu urèitou 5ti let za cenu 820 tis.
Kè. Dùm nevyhovoval v dobì uzavøe-
ní smlouvy vyhl. è. 76/1991 Sb.
o požadavcích na omezení ozáøení
z radonu a dalších pøírodních radio-
nuklidù
j) prodej pozemkù è. 1782/1 za cenu
35.448,- Kè a pozemek è. 1782/2 za
cenu 73.885,- Kè žadatelùm dle podílu
na spoleèných èástech budovy èp.
1267 a pozemek 1782/3 za cenu
2.910,- Kè, pozemek 1782/4 za cenu
2.391,- Kè, 1782/5 za cenu 2.287,- Kè
a pozemek 1782/6 za cenu 2.391,- Kè.
Všechny pozemky se nacházejí vk. ú.
Roudnice n. L. Cena je nižší než je
vèase a místì obvyklé, nebo se jedná
o pozemky pod cizími stavbami, které
byly pùvodnì v majetku stavebního
družstva, které stát v obdobných pøípa-
dech pøevádí bezúplatnì
k) souhlasí s øešením pøilehlých
pozemkù k domu èp. 1572 a 1573 dle
písemného návrhu budoucích vlastníkù
a èásteènì revokuje usnesení ZM z 18.
12. 2000 - bod d) takto: odprodat celý
pozemek parc. è. 3204/3, 4 vk. ú.
Roudnice n. L. vèetnì pøíslušenství
k pozemku tj. i chodníku - celková
cena bytù a pozemkù se nemìní. Tyto
ceny byly stanoveny na základì pravidel
pro prodej bytù z majetku mìsta, které
ZM odsouhlasilo již vr. 1999, a proto
jsou nižší než je vèase a místì obvy-
klé. Zastupitelstvo mìsta schvaluje
USNESENÕ z 24. ve¯ejnÈho zased·nÌ Zastupitelstva mÏsta
Roudnice nad Labem ze dne 1. ¯Ìjna 2001

Page 20
20
prodej èásti parcely 3204/2 vk. ú.
Roudnice n. L. (dle pøiloženého náèr-
tu vpísemném materiálu) budoucím
vlastníkùm bytù v podílech, které
budou shodné s podíly na spoleèných
èástech budovy za cenu 450,- Kè/m
2
+
náklady na pøevod a povìøuje majetko-
vý odbor MìÚ zajistit podpis kupní
smlouvy v termínu do 90ti dnù ode dne
realizace výsadby zelenì a výstavby
garáží (kolaudace) dle písemného
návrhu pøedloženého MUDr. Petrá-
kem. Zároveò ZM schvaluje smlouvu
o budoucí smlouvì kupní s kupujícími
bytù dle výše podílu na èást pozemku
è. 3204/2 vk. ú. Roudnice n. L. (bude
upøesnìno GP), ve které bude smluvnì
zakotvena podmínka realizace výsadby
zelenì a výstavby garáží dle návrhu
nájemníkù a provádìcího projektu.
Mìsto neuzavøe kupní smlouvu døíve
než dojde k realizaci
l) vyhlašuje zámìr prodeje pozemku
è. parc. 1647/1 vk. ú. Roudnice n. L.
m) návrh smlouvy o bezúplatném
pøevodu pozemkù a pøijímá do vlast-
nictví mìsta Roudnice n. L. pozemky
parc. è. 3910/51 a 3910/52 vk. ú.
Roudnice n. L.
n) ohlednì restitucí pozemkù dle PK
è. 3917 a 3818 vk. ú. Roudnice n.L.
doporuèuje
Okresnímu
úøadu
vLitomìøicích - referát okresní
pozemkový úøad - postupovat v soula-
du s platnou legislativou
o) schvaluje èerpání rozpoètù mìsta
za období leden - èerven 2001
p) schvaluje návrh III. rozpoètových
opatøení dle písemného materiálu vèet-
nì jeho doplnìní
q) schvaluje odpis pohledávky firmy
ESPON s.r.o. v likvidaci ve výši
37.877,- Kè a firmy SMIT s.r.o. ve výši
144.000,- Kè
r) 1) ZM po projednání a vsouladu
s ustanovením § 20 odst. 7 zákona è.
50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním øádu (ve znìní pozdìjších
pøedpisù) schvaluje zadání zmìny è. 3
ÚPN–SÚ Roudnice n. L.
2) ZM p o vì ø u j e
starostu
mìsta jednat s tvùrcem územního
plánu sídelního útvaru Roudnice n. L.
o pøípravì 4 zmìn v lokalitì Meva -
Urbanka - do stavu na dožití v termínu
do 14ti dnù
ø) ZM po projednání a vsouladu
s ustanovením § 26 a § 29 zákona è.
50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním øádu (ve znìní pozdìjších
pøedpisù):
I. s c h va l u j e vsouladu s usta-
novením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
è. 128/2000 Sb. o obcích zmìny è. 2
závazné èásti územního plánu sídelní-
ho útvaru Roudnice n. L. dle pøedlože-
ného návrhu zmìn.
II. vy m e z u j e vsouladu s usta-
novením § 29 odst. 2 zák. è. 50/1976
Sb. o územním plánování a stavebním
øádu (ve znìní pozdìjších pøedpisù)
tyto zmìny závazné èásti územního
plánu sídelního útvaru
–zmìna funkèního využití ploch
–nové využití ploch a jejich uspoøá-
dání
–zastavitelné území
–doplnìní tras a objektù technické
vybavenosti
III. k o n s t a t u j e, že není tøeba
pøijímat rozhodnutí o námitkách vlast-
níkù pozemkù a staveb, jejichž práva
mohou být dotèena vymezením
pozemkù, nebo žádné námitky nebyly
vzneseny
IV. b e r e n a v ì d o m í sta-
novisko nadøízeného orgánu územního
plánování k návrhu zmìn územního
plánu sídelního útvaru Roudnice n. L.
V. u k l á d á Radì mìsta zabez-
peèit pøi èinnosti mìstského úøadu
respektování schválených zmìn územ-
ního plánu sídelního útvaru Roudnice
n. L.
s c h va l u j e obecnì závaznou
vyhlášku o zmìnì è. 2 závazné èásti
územního plánu sídelního útvaru
Roudnice n. L.
s) zastupitelstvo mìsta rozhodlo
o revokaci èásti usnesení ZM ze dne
29.5.2000 bod è. 1, 26.6.2000 bod g)
a 30.10.2000 bod è. 4, èímž se zmìní
kupující
Èíslo popisné, èíslo bytu, nabídková
cena, typ bytové jednotky, výmìra
bytu, podíl na spoleèných èástech
a ostatní náležitosti uvedených usnese-
ní ZM zùstávají beze zmìny.
Zastupitelstvo mìsta p o vì ø u j e
statutární zástupce mìsta zastupová-
ním Mìsta Roudnice n. L. na jednání
spoleèenství vlastníkù prodaných
domù dle níže uvedené tabulky:
Èíslo popisné Ulice
1097
Sokolská
1098
Sokolská
1582-1585
Barákova
1589-1591
Dìlnická
1592-1595
Barákova
1659-1661
Na Urbance
1760-1761
Alej 17.listopadu
1780-1782
Boøivojova
1787-1788
Stavbaøù
1797-1798
Neklanova
2701-2702
Neklanova
Zastupitelstvo mìsta s c h va l u j e
návrh dohody o poskytnutí finanèního
pøíspìvku z rozpoètu mìsta Roudnice
n. L. v r. 2001 a schvaluje jeho vypla-
cení spoleèenstvím vlastníkù bytù dle
pravidel pro prodej bytù z majetku
mìsta dle níže uvedené tabulky:
Ulice, è.p.
Sokolská 1097
Nabídková cena
1.987.802,-
Dotace
397.560,40
Ulice, è.p.
Barákova, Dìlnická
1582-1585
Nabídková cena
1.867.000,-
Dotace
373.400,-
Ulice, è.p.
Dìlnická 1589-1591
Nabídková cena
1.360.000,-
Dotace
272.000,-
Ulice, è.p. Barákova, Budovatelù
1592-1595
Nabídková cena
2.263.000,-
Dotace
452.600,-
Ulice, è.p.
Kpt. Jaroše 1633
Nabídková cena
564.000,-
Dotace
112.800,-

Page 21
21
Ulice, è.p. Na Urbance 1659-1661
Nabídková cena
2.143.000,-
Dotace
428.600,-
Ulice, è.p. Na Urbance 1674-1676
Nabídková cena
3.088.000,-
Dotace
617.600,-
Ulice, è.p.
Alej 17.listopadu
1760-1761
Nabídková cena
3.196.000,.-
Dotace
639.200,-
Ulice, è.p. Boøivojova 1780-1782
Nabídková cena
5.835.000,-
Dotace
1.167.000,-
Ulice, è.p.
Stavbaøù 1787-1788
Nabídková cena
2.097.000,-
Dotace
419.400,-
Ulice, è.p.
U Høištì 1999
Nabídková cena
1.350.000,-
Dotace
270.000,-
š) schvaluje stanovy svazku obcí
Labská vinaøská cesta ve smyslu zák.
è. 128/2000 Sb.
t) schvaluje Dodatek ke smlouvì
o založení sdružení s názvem „Klub
euroregionu Labe“ uzavøené dne
9. èervna 1992 v Ústí n. L.
) podporuje výzvu poslancùm,
senátorùm a prezidentovi republiky na
doplnìní pøipravovaného obalového
zákona o požadavek 80% recyklace
nebo znovupoužití nadmìrnì rozšíøe-
ných nápojových (PET) obalù s cílo-
vým stavem v r. 2008
u) podporuje prohlášení výboru
Historických sídel Èech, Moravy
a Slezska k návrhu státního rozpoètu
ÈR na r. 2002
v) podporuje zámìr HC Roudnice
n. L. o získání dotace na výstavbu kry-
tého zimního stadionu vRoudnici n. L.
s tím, že èásteèné krytí provozních
nákladù bude hrazeno i nadále z rozpo-
ètu mìsta.
Kontrola plnìní usnesení RM
K usnesení - vyhlášen zámìr prodeje
pozemku è. 3271/2 vk. ú. Roudnice n.
L. - došly 2 nabídky.
Rada mìsta d o p o r u è u j e ZM
prodat shora uvedený pozemek obál-
kovou metodou nejvyšší nabídce -
minimální nabídková cena 1.000,-
Kè/m
2
. Kritérium hodnocení: cena,
zpùsob využití pozemku, architekto-
nický návrh (pro 6, schváleno jedno-
myslnì).
K usnesení - vyhlášen zámìr proná-
jmu pozemku è. 854 vk. ú. Podlusky.
Rada mìsta uzavírá nájemní smlou-
vu na pronájem pozemku è. 854 v k. ú.
Podlusky o výmìøe 23 m2 pod garáží
na dobu neurèitou s 3 mìsíèní výpo-
vìdní lhùtou za nájemné 5,- Kè/m
2
/rok
(pro 6, schváleno jednomyslnì).
K usnesení - vyhlášen zámìr proná-
jmu pozemku è. 213/1 vk. ú. Roudnice
n. L. Rada mìsta uzavírá nájemní
smlouvu na pronájem pozemku è.
213/1 v k. ú. Roudnice n. L. (ve dvoøe
domu èp. 45) o výmìøe 15,45 m
2
pod
plechovou garáží na dobu neurèitou
s 3 mìsíèní výpovìdní lhùtou za
nájemné 5,- Kè/m
2
/rok. Po skonèení
nájmu bude plechová garហodstranìna
na vlastní náklady jejího majitele (pro
6, schváleno jednomyslnì).
K usnesení - vyhlášen zámìr proná-
jmu domu èp. 1360 a pozemkù p. è.
1673/1,3 a 4. Po uplynutí zákonných
lhùt bude jednáno s HZS (profesionál-
ní hasièský sbor) o èásteèném proná-
jmu - majetkový odbor MìÚ: zámìr
vyhlášen, bude jednáno s HZS o uza-
vøení nájemní smlouvy.
K usnesení - vyhlášen zámìr proná-
jmu suterénních prostor objektu èp.
1100 vRiegrovì ul. vRoudnici n. L.
(dosavadní nájemce p. Sovadina požá-
dal o ukonèení nájemního vztahu) -
pøihlásila se firma TYPO (výroba
reklamy, nájemce èásti nebyt. prostor
vobjektu èp. 1100) a spoleènost
PORTA Styl, která se zabývá renova-
cemi dveøí, plastovými okny a truhláø-
skou výrobou.
Rada mìsta u z a v í r á nájemní
smlouvu na užívání èásti nebytových
prostor vsuterénu objektu èp. 1100
s firmou TYPO za úèelem podnikání
voboru výroby reklamy, reklamního
textilu a cestovní kanceláøe na dobu
neurèitou s 3 mìsíèní výpovìdní lhù-
tou dle písemného návrhu za nájemné
800,- Kè/m
2
/rok + služby (pro 6,
schváleno jednomyslnì).
K usnesení - družební styky
s Gotembe - p. místostarosta Urban
pøedloží propagaèní materiály a vedení
mìsta návrh dopisu - splnìno.
Rada mìsta d o p o r u è u j e ZM
návrh dopisu mìstu Gotemba o navá-
zání družebních stykù schválit (pro 6,
schváleno jednomyslnì).
K usnesení - instalovat 2 betonové
kvìtináèe na èást chodníku pøed dùm
èp. 1427 - RMS: budou instalovány.
Majetkové záležitosti
* Odkoupení pozemku pod garáží
a stavební úpravy
Písemný materiál majetkového
odboru MìÚ - žadatelka je vlastníkem
garáže na pozemku è. 1337/35 vk. ú.
Roudnice n. L., vlastníkem pozemku je
mìsto. Žádost o odkoupení pozemku
pod garáží a o souhlas se zpevnìním
plochy pøed garáží betonem. O lustraci
pozemku byl požádán Okresní pozem-
kový úøad Litomìøice, po vyøízení
bude žádost o odkoupení pøedložena
do jednání RM.
• Usnesení:
Rada mìsta vy h l a š u j e zámìr
pronájmu pozemku è. 1337/35 vk. ú.
Roudnice n. L. a souhlasí se zpevnì-
ním plochy pøed garáží na parc. è.
1337/35 vk. ú. Roudnice n. L.
Zpevnìná plocha bude betonová
USNESENÕ z 84. sch˘ze Rady mÏsta Roudnice nad Labem
ze dne 3. ¯Ìjna 2001

Page 22
22
o velikosti 2x2 m a výšce 10 cm.
* Kontrola plnìní usnesení
è. 619/2001 ze dne 5. 9. 2001
Písemný materiál majetkového
odboru MìÚ - žádost o vydržení èásti
pozemku è. 4168 (parc. è. 4168/5, 6
a 8) o celkové výmìøe 31 m
2
a to dle
GP è. 1098-211/94.
Dle sdìlení KÚ vLitomìøicích není
parcela 4168/1 vsouèasné dobì zapsá-
na na LV, ale ve zjednodušené eviden-
ci je PK parc. 4168 na LV 1 - Mìsto
Roudnice n. L. Záležitost byla pøedána
k vyjádøení JUDr. Vágnerové - viz
písemná zpráva.
• Usnesení:
Rada mìsta n e s o u h l a s í
s návrhem, týkající se vydržení pozem-
ku è. 4168 vk. ú. Roudnice n. L.
Pokud se žadatel bude cítit ve svých
právech dotèen mùže se obrátit na
soud. V pøípadì, že se žadatel stane
majitelem sousedního pozemku, mùže
podat žádost o odkoupení pozemku
mìsto.
Rada mìsta p o vì ø u j e majet-
kový odbor MìÚ zajistit zápis geome-
trického plánu è. 1098-211/94 do
katastru nemovitostí v termínu do 1
mìsíce (pro 7, schváleno jednomysl-
nì).
Stavební záležitosti
Písemné podklady stavebního úøadu
mìsta:
- rozhodnutí o povolení zmìny uží-
vání nebytových prostor v èásti I. NP
domu èp. 104 na nám. Jana z Dražic na
noèní bar. Pro nový zpùsob užívání
byly stanoveny podmínky dle stanovis-
ka okresního hygienika - nepøekraèo-
vat povolenou hladinu hluku pro den
a noc, z prostoru baru do chodby osa-
dit dveøe se samouzavíraèem pro
zamezení úniku hluku, vìtrání nebude
provádìno okny. Pøi ústním jednání
a místním šetøení byl jeho úèastníky
vznesen požadavek, aby pro ochranu
veøejného poøádku mìsto zajistilo ze
strany mìstské policie zvýšenou ostra-
hu nám. Jana z Dražic a to nejen proje-
tím autem, jak je provádìno dosud, ale
èastìjšími pochùzkami.
Rada mìsta bere na vìdomí, poža-
davku bude vyhovìno.
- kolaudaèní rozhodnutí pro stavbu I.
Roudnice n. L. školní kuchynì. Pro
užívání stavby stanoví stavební úøad
tyto podmínky: provést instalaci bez-
dotekové baterie WC zamìstnancù
u šaten vI. NP do zahájení provozu
a odstranit nedodìlky dle zápisu o pøe-
dání a pøevzetí stavby do 30. 11. 2001.
RM bere na vìdomí.
- územní rozhodnutí o umístìní stav-
by zajišující telekomunikací kabelové
propojení na pozemcích (p.è. 420/1,
420/2, 421, 418, 422, 425/3, 425/4,
4167 a 4168/1) mezi budovami Povodí
Labe s. p. vNábøežní ulici èp. 311
a 315 vRoudnici n. L. pro neveøejné
interní telefonické služby. Investorem
je Povodí Labe s. p. Hradec Králové.
Liniová telek. stavba trasa dl. cca 40
m vzemi, bez odboèek. Dotèeny jsou
pozemky obce 167 a 4168. Souèástí
územního rozhodnutí jsou podmínky
pro umístìní a projektovou pøípravu
stavby. RM bere na vìdomí.
- žádost o vyjádøení k zámìru usku-
teènìní telekomunikaèní stavby zahr-
nující pøívod telekomunikaèní sítì pro
nový areál domova dùchodcù (trasa je
situována od severu, ul. Neklanova,
podél areálu SOU k novostavbì domo-
va dùchodcù). Toto vyjádøení je pouze
pøedbìžným stanoviskem pøed zaháje-
ním územního øízení. RM nemá proti
uvažované stavbì námitek. Žadateli
bude vtomto duchu odpovìzeno.
- žádost o vyjádøení k zámìru usku-
teènìní telekomunikaèní stavby zahr-
nující pøívod telekomunikaèní sítì pro
novou výstavbu vícepodlažní bytové
zástavby v ul. Okružní. Toto vyjádøení
je pouze pøedbìžným stanoviskem
pøed zahájením územního øízení. RM
doporuèuje požádat o vyjádøení RMS
jako správce místních komunikací
k položení tel. kabelu pøes Okružní
ulici. Jinak RM nemá námitek. Žadate-
li bude vtomto duchu odpovìzeno.
- žádost o vyjádøení k zámìru usku-
teènìní telekomunikaèní stavby zahr-
nující rozvod telekomunikaèní sítì
v prostoru plánované výstavby RD -
Podlusky, ul. Na Výsluní. Toto vyjá-
døení je pouze pøedbìžným stanovis-
kem pøed zahájením územního øízení.
RM doporuèuje požádat o vyjádøení
RMS jako správce místních komunika-
cí k položení tel. kabelu pøes chodník
u ulice 9. kvìtna. Dále bude tøeba
vzhledem k možnosti narušení stávají-
cí zelenì vedle silnice požádat o vyjá-
døení MìÚ, odbor MH a ŽP. Jinak RM
nemá námitek, žadateli bude vtomto
duchu odpovìzeno.
- stavební povolení stavby „pøípojka
NN pro rodinný dùm èp. 1026 na parc.
è. 1118“, ulice Hochmanova (staženo
ze sloupu, vedeno v chodníku, trasa
cca 50 m, ukonèeno vpojistkové skøí-
ni). Jednou z podmínek pro provedení
stavby je povinnost investora zajistit
pøed zahájením zemních prací vytýèení
veškerých podzemních zaøízení vèetnì
veøejného osvìtlení. RM bere na vìdo-
mí.- oznámení o zahájení kolaudaèního
øízení pro stavbu „STL plynovodní pøí-
pojka pro autoservis na parc. è. 3271/9
v k. ú. Roudnice n. L.“ Návrh na vydá-
ní kolaudaèního rozhodnutí podala SèP
a. s. Teplice dne 19. 9. 2001. Úèastní-
kùm bylo oznámeno zahájení øízení
a naøízeno ústní jednání spojené s míst-
ním šetøením na den 9. 10. 2001. RM
bere na vìdomí.
- oznámení o zahájení stavebního
øízení pro stavbu „instalace kogeneraè-
ních jednotek vkotelnì CZT vareálu
PNsP“ na parc. è. 1682/7 vk. ú.
Roudnice n. L. Žádost podala dne 21.
9. 2001 spoleènost Investservis s.r.o.
Ústí n. L. Zahájení stavebního øízení
bylo oznámeno všem úèastníkùm
a bylo upuštìno od místního šetøení
a ústního jednání. RM bere na vìdomí.
• Usnesení:
Rada mìsta nemá ke shora uvede-
ným akcím námitek (pro 7, schváleno
jednomyslnì).
Záležitosti odboru MH a ŽP MìÚ
Do jednání rady mìsta se dostavila
ing. Kerdová, vedoucí odboru MH
a ŽP MìÚ.
* Poøízení lisovací nástavby komu-
nálního odpadu
Písemný návrh ing. Chudoby, øedite-
le RMS - jedná se o nástavbu na multi-
káru, kompletní cenová nabídka vèetnì
DPH je 293.410,- Kè. RMS tuto èástku
zajistí z pøíjmù doplòkové (hospodáø-
ské) èinnosti, aniž by tento výdaj mìl
negativní vliv na finanèní zajištìní
plnìní hlavních cílù RMS.

Page 23
23
• Usnesení:
Rada mìsta s o u h l a s í s náku-
pem lisovací nástavby dle písemného
návrhu (pro 7, schváleno jednomysl-
nì).
* Zrušení útulku pro psy a koèky
v Pøedonínì
Ústní informace ing. Kerdové o zru-
šení útulku pro psy a koèky
v Pøedonínì - zastavení provozu roz-
hodnutím okresní veterinární správy.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí.
* Rozmístìní velkoobjemových
kontejnerù po mìstì
Ústní informace ing. Kerdové o pøi-
pravovaném rozmístìní velkoobjemo-
vých kontejnerù po mìstì v termínu od
15. 10. 2001 - akce bude vyhlášena
mìstským rozhlasem a rozmístìní zve-
øejnìno na úøední desce mìsta.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedenou
informaci na vìdomí.
* Smlouva o spolupráci - Sbìrné
suroviny a. s. Liberec
Ústní informace ing. Kerdové -
Sbìrné suroviny jsou ochotny mìstu
sdìlovat množství vybraného odpadu
od obèanù, tím by mìsto získalo více
prostøedkù od EKO-comu - cca o 53 tis.
Kè - Sbìrné suroviny by za tuto službu
požadovaly 1/2 této finanèní èástky -
k návrhu smlouvy se uskuteèní jedná-
ní.Dále ing. Kerdová podala informaci
o zakoupení dalších stání pro sbìr PET
lahví, nyní bude možno zakoupit další.
Na pøíštím jednání RM bude pøedlože-
na mapka, kde jsou nádoby na separo-
vaný odpad dosud umístìny.
• Usnesení:
Rada mìsta bere shora uvedené
informace na vìdomí a jednáním se
Sbìrnými surovinami p o v ì ø u j e
ing. Kerdovou, která bude radu mìsta
o výsledku jednání informovat do 1
mìsíce (pro 7, schváleno jednomysl-
nì).
Školské záležitosti
Do jednání RM se dostavil Bc.
Tollar, vedoucí odboru školství, kultu-
ry a sportu MìÚ.
* Žádost o výjimku z poètu pøijí-
maných dìtí - MŠ Písnièka Øipská
ul.Písemná žádost øeditelky MŠ
pí Pìnkové.
• Usnesení:
Rada mìsta p o t vr z u j e udì-
lení výjimky z poètu dìtí v MŠ
Písnièka, Øipská 1389, Roudnice n. L.
dle § 3 a § 4 vyhl. MŠMT è. 35/1992
Sb. ve dvou tøídách starších dìtí na 28
dìtí a ve dvou tøídách mladších dìtí na
poèet 26 a 30 (pro 7, schváleno jedno-
myslnì).
* Výstavba skateparku v Roudnici
n. L.
Písemný materiál vypracovaný
p. Tollarem - množí se dotazy na mož-
nost vybudování skatehøištì v Roudni-
ci n. L.
Návrh øešení - po obdržení písemné
žádosti o zøízení skateparku vRoudni-
ci n. L. a informací o poètu dìtí, které
by toto høištì užívaly, by byl vhodný
prostor vytypován a vyèísleny náklady.
Poté by byly zjištìny možnosti získání
pøíspìvku ze státního rozpoètu.
• Usnesení:
Rada mìsta p o vì ø u j e odbor
školství, kultury a sportu MìÚ jedná-
ním s žadateli a zjištìním možností
výstavby skateparku v Roudnici n.L.
vtermínu do 1 mìsíce (pro 7, schvále-
no jednomyslnì).
* Žádost KaSS Øíp o povolení
krátkodobých pronájmù prostor
KaSSu Øíp a kina Sokol do 30ti dnù
Bc. Tollar seznámil radu se žádostí
øeditelky KaSSu p. Škobisové, jedná se
o pronájem na koncertní èinnost, pro-
dej zboží, zájmové kroužky.
• Usnesení:
Rada mìsta shora uvedené žádosti
vy h o vu j e (pro 7, schváleno jed-
nomyslnì).
* Rozšíøení informaèních tabulí
Písemný návrh p. Figediho na rozší-
øení informaèních tabulí - smìrovek
ulic a mìstských cílù - vRoudnici n. L.
• Usnesení:
Rada mìsta s o u h l a s í s rozší-
øením informaèních tabulí dle píse-
mného návrhu po úpravách provede-
ných radou mìsta (pro 7, schváleno
jednomyslnì).
* Žádost o vyhlášení zámìru pro-
nájmu sálu ZUŠ Roudnice n. L.
Písemná žádost øeditele ZUŠ
Roudnice n. L. p. Fleissiga o vyhlášení
zámìru pronájmu sálu vbudovì ZUŠ,
Rvaèov 112, Roudnice n. L.
• Usnesení:
Rada mìsta vy h l a š u j e zámìr
pronájmu sálu ZUŠ, Rvaèov 112,
Roudnice n. L. (7 pro, schváleno jed-
nomyslnì).
Galerie
modernÌho umÏnÌ
v Roudnici n. L.
Ji¯Ì Samek
grafika
v stava potrvÆ do 6. 1. 2002
Otev¯eno dennÏ
kromÏ pondÏlÌ
10.00 - 12.00
13.00 - 17.00
-
-
v
v
ý
u
uk
ka
a
a
a
u
uk
kÆ
Æz
zk
ky
y
- spoleËensk˝ tanec
- country tance
- maûoretky
rock¥n¥roll
- disco
- step
tel.: 0728/224 574
e-mail: info@tkrytmus.cz
http://www.tkrytmus.cz

Page 24
24
- V dùsledku své nemoci neustále
obviòovala témìø devadesátiletá paní
své sousedy z hoøejšího bytu z rùzných
schválností vùèi ní a následnì jim pak
i pøed veøejností hrubì nadávala. Stejnì
tomu tak bylo i poté, co se do bytu nastì-
hovala jiná rodina. Nekoneèné inciden-
ty vdomì se podaøilo vyøešit poté, co
paní byl pøidìlen byt vdomì s peèova-
telskou službou.
- Spor o užívání pøídomní zahrádky
mezi dvìma nájemnicemi vyvrcholil
poté, co mladší žena zasadila na èást
dosud ležící ladem okrasné kvìtiny. Po
vzájemných urážkách se padesátiletá
a o dvacet let starší žena dostaly do køíž-
ku. Po ukonèení pranice si jako vítìz
pøipadala starší z nich, které se podaøilo
druhou nejen poškrábat ve výstøihu
a potrhat jí trièko, ale nakonec jí i vylít
na hlavu splašky z hrnce, který byl na
dvoøe. Když útoènice pøed správním
orgánem vychladla, uznala, že svùj hnìv
pøehnala a na místì zaplatila uloženou
pokutu. Napøíštì každému nájemníkovi
v domì stanoví nájemní smlouva,
vjakém rozsahu mùže zahrádku užívat.
- Smíru bylo dosaženo mezi navrho-
vatelem a tøemi obvinìnými z pøestupku
pomluvy až v odroèeném jednání, proto-
že právní zástupce navrhovatele nebyl
napoprvé schopen vyjádøit se ve vìci
pokusu správního orgánu o smír. Zda si
majitel, pronajímatel a uživatelé pozem-
ku vyjasní i obèanskoprávní záležitosti,
které byly pøièinou incidentu, záleží už
na nich.
- Smíru bylo nakonec dosaženo také
mezi uèitelkou a patnáctiletým žákem,
který uèitelku o pøestávce na chodbì
školy hrubým zpùsobem urážel
a zesmìšòoval pøed žáky i personálem
školy. Pøi projednání vìci se chlapec
mladé uèitelce za pøítomnosti své matky
a babièky, která ho vychovává, omluvil
a vyjádøil svou lítost nad svým chová-
ním. Protentokrát tak možná vyvázl
hrozbì umístìní do diagnostického ústa-
vu, které navrhovalo soudu oddìlení
prevence kriminality mládeže okresního
úøadu.
- Do tøetice byl také smírem uzavøen
pøípad, kdy žena, které cestou pošty byl
do zamìstnání doruèen korespondenèní
lístek, podala návrh na projednání pøe-
stupku ublížení na cti. Formou uvedené
otevøené poštovní zásilky jí žena, které
pøed nìkolika lety mladistvý syn navr-
hovatelky odcizil z bytu video poté,
upomínala o dlužné peníze, které mìla
na základì rozsudku soudu už dávno
dostat a popsala i za co mají peníze být,
pøièemž nezapomnìla poradit, aby man-
žel navrhovatelky na místo do hospody
chodil do práce. Matka chlapce se tímto
cítila poškozená na cti vzamìstnání, kde
lístek prošel rukama vedoucí i další pra-
covnice obchodu, která jej dokonce pøi-
píchla na nástìnku. Správní orgán kon-
statoval, že na zvláštním zpùsobu puto-
vání lístku po pracovišti navrhovatelky
nenese jeho odesílatelka vinu a navrho-
vatelka uznala, že obvinìná z pøestupku
ji už døíve nìkolikrát bezvýslednì
o peníze upomínala a že má alespoò
morální povinnost za syna, který dosud
sám nevydìlává, dluh splácet.
- Chalupáøka obvinila slepého chlap-
ce, že jí odnesl ze dvora starou stolièku.
Jeho otec se neovládl poté, co jeho syna
nazvala kryplem, což nepopøela a nao-
pak pøedvedla, že si ani na úøadì nebere
servítky, a zøejmì jí vrazil pár facek. Na
místì incidentu však nebyl žádný svìdek
a opodál sedící rybáøi radìji nic nevidì-
li a neslyšeli. Pro absenci dùkazù byla
vìc odložena.
- Podání obèanù ve vìci rušení noèní-
ho klidu hlasitou hudbou z jedné restau-
race bylo postoupeno referátu zdravot-
nictví okresního úøadu a následnì
OHESu, který s provozovatelem zahájil
správní øízení.
- Oznamovatelé nìkolika pøípadù
zpráv SMS urážlivého obsahu, které jim
došly na mobilní telefony, byli vyrozu-
mìni o možnosti podat návrh na projed-
nání pøestupku proti obèanskému souži-
tí. - Takto byla vyrozumìna i žena, jejíž
nabídka sexuálních služeb byla zveøej-
nìna na internetových stránkách vèetnì
èísla jejího mobilního telefonu zøejmì
osobou, která jí chtìla zostudit. Žena
byla vdùsledku toho vøadì pøípadù
obtìžována telefonáty nedoèkavých
zákazníkù.
- Mìstská policie oznámila pøípad
odložení starých sedaèek a dalších dílù
osobního automobilu na veøejném pro-
stranství u kontejnerù na sídlišti, což
rozhodnì není místo urèené k odkládání
uvedeného odpadu. Protože bylo lustrací
SPZ automobilu, jehož øidiè dle svìdky-
nì vìci odložil, zjištìno, že se jedná
o osobu s živnostenským oprávnìním
k provozu taxislužby, byla vìc postou-
pena referátu životního prostøedí okres-
ního úøadu, který je pøíslušným správ-
ním orgánem pro podobné porušení
zákona podnikateli.
- Nové šrouby, matky a kusy kolejnic
odcizili dva muži v areálu Èeských drah,
kde byli zadrženi. Protože oba bydlí
vokrese Mìlník, byla vìc krádeže
postoupena tamnímu místnì pøíslušnému
správnímu orgánu.
- Dva nepracující muži z Roudnice n.
L., kteøí byli vminulosti vnìkolika pøí-
padech projednáváni pro krádeže podob-
ných kovových souèástí z majetku
ÈD i dalších vìcí na Podøipsku, jeli pro-
tentokrát údajnì opìt jen tak krajinou
a zastavili u škarpy z dùvodu lidské
potøeby jednoho z nich. Jaké asi bylo
jeho pøekvapení, když údajnì uvidìl
v trávì pískovcové kvádry, které, jak se
pozdìji ukázalo, pocházely z historické-
ho oplocení Evangelického kostela
vRoudnici n. L., vjehož blízkosti oba
muži shodou náhod bydlí. Muži jistì jen
tak na zkoušku tìžké kvádry naložili
s tím, že se je pokusí prodat vjednom
z roudnických bazárù. A ejhle, kvádry
od nich byly skuteènì vykoupeny za
„dobrou cenu“ po 200,--Kè za kus. Pro
tentokrát bylo v knize výkupù uvedeno
dokonce pravé jméno prodávajícího. Jen
úsilím pana faráøe, který vbazáru kvád-
ry poznal, byly za pomoci PÈR kostelu
vráceny. Nestalo se tak ale v pøípadì již
døíve ukradených ozdobných pískovco-
vých prvkù z téhož oplocení, ty jsou už
bùhvíkde. Protože nikdo nebyl zjištìn
jako pachatel krádeže kvádrù, mìli být
muži stíháni pouze pro pøestupek na
úseku majetku - pøisvojení si vìci získa-
né nálezem. Správní orgán však pro
pochyby, zda hodnota „nalezené“ vìci
byla správnì urèena, kdy byla pro oce-
nìní použita cena repliky a ne pùvodních
kvádrù, spis postoupil k posouzení stát-
nímu zástupci.
- Pøi prošetøování stížnosti obèana,
kterému bylo údajnì opakovanì odmítá-
no podání piva v restauraèních zaøíze-
ních, nebyl shledán rasový podtext
vjednání obsluhujích a majitelù. Bylo
ovìøeno, že pivo a alkohol je odmítán
osobám, kteøí tropí výtržnosti, v opilos-
ti obtìžují další hosty, pøípadnì zpùso-
Co projednává pøestupková komise

Page 25
25
bují i škodu na zaøízení, nebo útratu
nezaplatí. Majitelé a provozovatelé
pøedmìtných hospod byli pouèeni, aby
vždy, kdy dojde k incidentu s hosty, pøi-
volali podle závažnosti hlídku mìstské
nebo státní policie, aby došlo k zaproto-
kolování vìci a zjištìní aktérù incidentu
vè. zajištìní dùkazù, t. j. napø. svìdkù.
Konkrétním narušitelùm poøádku lze
z preventivních dùvodù podání alkoholu
potom odmítnout.
- Starostka jedné obce oznámila, že
byla slovnì urážena sousedem, kterému
se nelíbilo, že poøídila a upravuje kvìti-
novou výzdobu pøed svým domem, když
tuto èást obecního pozemku po celá léta
užívala jeho rodina. Vzhledem k tomu,
že zákon už nezná pøestupek urážky
veøejného èinitele, musí i paní starostka
vpøípadì, že chce projednat nevhodné
jednání souseda vùèi své osobì, podat
návrh na projednání pøestupku.
- V ulici Sokolská došlo k pokousání
malého dítìte jedním ze tøí psù zde byd-
lícího majitele. Stížnost matky byla
postoupena k prošetøení orgánùm PÈR.
Protože bylo zjištìno, že majitel nemá
psy pøihlášené k evidenci na MÚ v sou-
ladu s platnou vyhláškou mìsta a tedy
ani neplatí stanovené poplatky, èeká ho
zøejmì nepøíjemností více.
- Hned dvakrát za sebou pøivolala
pomoc PÈR paní, která nemohla zvlád-
nout nemocného agresívního manžela,
který odmítal užívat tišící prostøedky.
Oznámení o pøestupku bylo odloženo
poté, co pán byl pøevezen do léèebného
zaøízení.
- Obèan s místem TP vnašem mìstì
cestuje z místa na místo a navštìvuje
restauraèní zaøízení s vírou, že se mu
povede odejít bez placení. To se mu
naposledy nepovedlo v okrese Benešov,
kde byl pøedán PÈR.
- Majitel psa, který opakovanì pobíhal
po obci Vìdomice a nedávno pokousal
pošaèku, byl vyzván k podání vysvìtle-
ní i ve vìci, kdy po obci pobíhali bez
dozoru i jeho další psi. Nerad pochopil,
že porušuje vyhlášku obce a uloženou
pokutu nakonec na místì zaplatil.
- Dva místní obèané byli pøistiženi
hlídkou MP pøi krádeži broskví, kterých
odnášeli ze sadu kbelík. Protože muž
toho má na svìdomí více, byl jeho sku-
tek posouzen jako pokraèující tr. èin.
Ženì byla uložena sankce vpøíkazním
øízení.
- Podnikatelka z Mìlníka se pokusila
zbavit odpadu zadarmo. Poslala svého
zamìstnance s tímto dárkem do obce
Mnetìš. Protože obyvatelé obce nejsou
lhostejní, podaøilo se ji pomocí lustrace
SPZ vozidla ustanovit. Pøípadem se bude
zabývat referát životního prostøedí OÚ
Mìlník.
- Pøi potyèce vmístní hernì prohodil
jeden mladík druhého sklenìnými dveø-
mi. Zpùsobenou škodu následnì zaplatil,
ale kvùli zranìní, které druhý muž utrpìl
na zádech, kde mu zùstane jizva, stane
vtom lepším pøípadì pøed pøestupkovou
komisí.
- Také žena, která si nevìdìla rady
s celou horou vìcí z bytu po své zemøe-
lé matce, je „nadìlila“ do pøírody.
Vysvìtlení k tomu bude muset podat pøí-
slušnému správnímu orgánu v Praze, kde
bydlí.
- Øidiè motorového vozidla, který
sprostì urážel na veøejnosti chodkyni, se
vpøípadì, že žena podá návrh na projed-
nání pøestupku, bude vmístì svého byd-
lištì zodpovídat kromì pøestupku proti
veøejnému poøádku - vzbuzení veøejného
pohoršení i z pøestupku proti obèanské-
mu soužití - urážka na cti.
- Místní obchodnice vystavovala
zboží na chodníku, aniž by mìla s mìs-
tem uzavøenou smlouvu o jeho proná-
jmu. Tím, že neoprávnìnì zabírala
veøejné prostranství, dopustila se pøe-
stupku proti veøejnému poøádku. Na
tento protiprávní stav byla opakovanì
bezvýslednì upozoròována strážníky
MP, kdy odmítala vìc øešit. Proto ji
nakonec neminula pokuta u správního
orgánu.
- Veøejné pohoršení vzbuzoval u chod-
cù tøicetiletý muž, který pod vlivem drog
ležel na chodníku na rušné ulici vPraze.
Vzhledem k jeho stavu musel být pøeve-
zen do léèebny. Vìc byla postoupena
tamnìjšímu správnímu orgánu.
- Když se muž støedních let nepohodl
s manželkou, rozhodl se jet za milenkou.
Cestou však naložil dva stopující mladé
chlapce, kterým nabízel za pobavení
100,--Kè a odmítl jim zastavit, kde
požadovali. Podivného chování osádky
auta si povšimla hlídka PÈR a vùz zasta-
vila. Než-li probìhly všechny úkony
trestního stíhání vè. znaleckých posudkù
a vìc byla nakonec posouzena jako pøe-
stupek, uplynula i doba jednoho roku
ode dne, kdy mìlo k pøestupku dojít.
Správnímu orgánu tak nezbylo, než-li
vìc odložit.
Jarmila Zídková
pøedsedkynì KPPP
Soutìž roudnických škol v nìmeckém jazyce
Dne 22.10. 2001 se uskuteènila na II. ZŠ v Roudnici nad Labem soutìž roud-
nických škol v nìmeckém jazyce. Soutìže se zúèastnilo 20 žákù ze tøí roudnic-
kých škol. Na pøípravì soutìže se podílely paní uèitelky ze II. ZŠ, paní uèitelka
Zídková a paní uèitelka Kubíková. V porotì byli zástupci i z ostatních škol.
Soutìž mìla dvì èásti:
– písemná (pøeklad deseti vìt z èeštiny do nìmèiny)
– ústní (žáci si vylosovali jedno z témat, napø. rodina, škola naše mìsto, cesto-
vání, moje zájmy, roèní období, jídlo ...)
Každý žák dostal sladkou odmìnu - dort, tøi nejlepší z každé kategorie získali
drobné ceny (psací potøeby).
Výsledky:
kategorie 4.–5. tøídy
1. Dufková
II. ZŠ
2. Stojková
II. ZŠ
3. Vocásek
I. ZŠ
kategorie 6.–7. tøídy
1. Piteková
II. ZŠ
2. Šenková
I. ZŠ
3. Vesecká
III. ZŠ
kategorie 8.–9. tøídy
1. Forejt
II. ZŠ
2. Pilnaj
III. ZŠ
3. Pravdová
III. ZŠ
Tuto soutìž bychom chtìli organizovat i v pøíštích letech a tak vytvoøit tradici
v jazykové soutìži na naší škole.
vedení II. ZŠ v Roudnici nad Labem

Page 26
26

Page 27
27
(pokraèování z minulého èísla RN)
Vzpomeneme-li, že právì z jeho
ruky máme pøeklad „Deníku
Amielova“, jenž jest mnohaletým
zápisníkem èlovìka, zaslíbeného
smrti, pochopíme, že tu nìkdo silný
hledìl svému osudu tváøí v tváø. Že tu
stál vboji celý muž. Mnoho slov
a citlivá slùvka, to nebylo ve znaku
tohoto muže. Nebudiž ani tu jimi plý-
tváno. Vzdejme jen èest!
Smetanovec Teige pøišel k nám do
Roudnice vlastnì jen umøít. Snad se
mu u nás stýskalo po Praze, po bez-
prostøedních støediscích hudebního
života. Hledìl roztržitì pøes naše
hlavy, jak do vzdálené partitury, kte-
rou pøehrával sladkýma oèima
a nepokojnými prsty. Byl tu a nebyl
tu. Jeho oèi zdály se nám za to
omlouvat. Nemusely; poèali jsme
tomu brzy rozumìt. Snad nás neza-
svìtil dokonale v základní taje psy-
chologie, s kterými nás mìl seznámit
a nikdo z nás mu toho nevyète, chraò
bùh; zasvìtil nás v taj, co je to jemný,
vøelý, musický èlovìk, neztrpknuvší
nijak tím, že mu nebylo dáno pìstiti
jen brázdu jeho nejvlastnìjší; jeho
orli hnízdili na jiných výšinách, než
na katedøe. Nepobyl u nás dlouho, jen
chvilku. Byl ještì mlád a rána pøišla
neoèekávanì. Když nám jednoho jitra
školník sdìloval, že prof. Teige
vnoci zemøel, tiskli jsme èelist na
èelist a byli jak zaøezáni. Dlouho
u nás nepobyl, ale i to staèilo, aby-
chom si jej zamilovali.
Vystøídal jej prof. Otakar Kádner
a to byla, pane, štika z jiných vod!
Hlavní vìc byly zuby, popadly
a nepustily. Šlo se do zdánlivì suché
vìdy jak na veselý lov a úlovkù bylo,
že jsi jich ani nepobral. Co vše se
dalo pøi psychologii povìdìt a jak
povìdìt „ Prof. Kádner mìl zemitou
konkrétnost, vtip, zatracenou štipla-
vost, smích! Sahal bezpeèným, drs-
ným hmatem po všem; vše to bylo,
aby sloužilo živému, jarému, zvída-
vému èlovìku; kromì toho byl nátura
chlapská, která kamarádství vyjadøuje
dloubanci pod žebra. A že tu tøísky
lítaly, když se kácel les, to se rozu-
mìlo samo sebou. Však jsem také
neprošel pod jeho rukou bez odìrku.
Prodìlával jsem tenkráte dekadentní
spalnièky, šeptalo se o tom a prof.
Kádner užuž mìl vtom zuby. Nevím
již, k èemu se mu to tenkráte hodilo,
ale jednoho dne to bylo tady: „zlo-
mený tok modrých kalhot“, „shnilá
vùnì hvìzd“, jak to tenkráte produko-
vala dekadentní literatura. Nezùstavil
nikoho na pochybách, že dìla jsou
namíøena na mne. Pocioval jsem to
jako „urážku“ svých barev a protes-
toval jsem tím, že dvakráte prof.
Kádnerem vyvolán, neotevøel jsem
úst svých. Nedìlal z toho velkou
vodu, zbyteèných tragedií nemiloval.
Zlikvidoval pøíhodu kádnerovsky
prostì. Neuèil jen psychologii, byl
psycholog. Vìc byla urovnána v jeho
bytì; bylo to nìkolik dloubancù pod
žebra, øeè od plic a pak jsme si poda-
li ruce. Velmi se mi to líbilo. - Prof.
Kádner je již dávno universitním pro-
fesorem; kruh tìch, jimž mùže rozdá-
vat ze své silné osobnosti, velmi se
rozšíøil; hlásil se k nìmu jistì srdeè-
nì, jako my Roudniètí; ctí vnìm
vìdce a milují èlovìka, drsného na
omak, ale s širokým selským srdcem
pod rozsochatou korou.
Svému tøídnímu, prof. Josefu Øezá-
èovi, jsem to jaksi zasmolil. Pøišel
jsem na roudnické gymnasium a mé
vìdomosti z øeètiny byly dìravìjší
síta. Na pøedchozím ústavu to staèilo,
tady by to bylo málem nestaèilo.
Prof. Øezáè byl dobrák, nemínil mne
krátce odstøelit, chtìl mi pomoci.
Pozval si mne také do svého bytu,
domluvil, radil a pùjèil mi také své
psané pomùcky, jak zmoci øeckou saò
snadno a rychle. Jistì mi nezazlí
dùvìrnost té vzpomínky: vonìlo ten-
kráte u nìho šòupavým tabákem
a plenkami; tøepalo tam nožkami na
peøince, tuším, dìvèátko. V tomto
rámci vyznìly jeho pokyny ovšem
velmi nepateticky, trochu tátovsky,
trochu kamarádsky. To broukající
dìvèátko dìlalo mi dobøe, nedalo mi
ublížit a drželo tátu všachu. Bylo to
hroznì milé a odcházel jsem od prof.
Øezáèe s vùlí tou nejlepší. Neptejte
se, jak dlouho jsem s ní vystaèil. Pálil
jsem tenkráte již ohnì všelijakým
jiným božstvùm, byli to nenasytové
a chtìli také své. Nebylo zrovna
lehko proplouti všemi tìmi úskalími
až k maturitì, ale proplulo se i tou
poslední soutìskou a prof. Øezáè mi
to vìru neztížil; dal mi velmi lehké
místo (kdež bych dnes už vìdìl,
které), jímž jsem se prokousal hravì
a duha vìèného smíru rozklenula se
mezi mnou a øeètinou. Jsem patrnì
trochu lotr: chválím nyní øeètinu
a hlásám, že ji popadnu znovu do
rukou, jen co si udìlám vplánu tro-
chu poøádek; hlubiny lidské špatnosti
jsou, jak vidìt, nezbadatelny. - Prof.
Øezáè mé pamìti je statný, širokople-
cí, køepký muž, pružné chùze, na
nìmž to všechno dobøe hraje, až po
výraznou vyholenou tváø a rachotící
hlas. Nìkdy znìly pøeložené øecké
verše s katedry jak se scény. Soudil
bych o nìm, že naslouchával rád zvu-
èícímu perlíku a zvonùm. Bohudíky
dlí ještì mezi námi a jsem rád, že jej
mohu
nejsrdeènìji
pozdravit.
Padesátiletí roudnického gymnasia
shromáždí jistì nejširší kruh tìch,
kteøí mu øeknou totéž, co já: díky
a buïte ještì dlouho zdráv, dobrý
profesore!
Mohl bych ještì vzpomenout svých
roudnických druhù. Ale to by se mi
roztrhl vzpomínkami pytel - tøebaže
jsem s nimi dlouho nepobyl. Mìl
jsem štìstí, moji druzi byli výteèní,
srdeèní chlapci, kamarádi z nejlepší-
ho kovu; nepamatuji se, že by se byl,
by jen jedenkrát, zadrhl mezi námi
nìjaký uzlík. Díky, druzi, sešli jsme
si z oèí, ale mám vás poøád rád!
Nezval-li jsem kdesi Roudnici „mìs-
tem, které leží na Labi a vjednom
z údolí mého srdce“, sídlíte vy
vtomto údolí na dobrém, sluneèném
místì, kde to zní písnìmi, jak jsme je
tenkráte zpívali. Zpíváte ještì?
Zpívejte, já také zpívám!
Památník k 50. výroèí Reálného
gymnasia v Roudnici nad Labem
1927
Fráòa Šrámek
Nìkolik vzpomínkových lístkù (1896)

Page 28
28
Byli jsme úspìšní. Týden knihoven
byl zahájen celostátní akcí „Provázkiáda
èili Podaná ruka knihovnì“. Svoji
náklonnost tomuto zaøízení vyjádøilo
asi 70 dospìlých i dìtí, kteøí navázali
provaz dlouhý 35 m. I když jsme se
neumístili na pøedních místech, zúèast-
nili jsme se a zasoutìžili si. V rámci
tohoto propagaèního týdnì se do roud-
nické knihovny pøihlásilo 51 nových
ètenáøù.
Bìhem celého týdnì k nám chodili
žáci zvláštní školy, základních a støed-
ních škol na exkurze po knihovnì (dìt-
ské i dospìlé oddìlení). Pro velký
zájem musely pøijít dìti se svými uèite-
li i další týden. Dohromady si knihovnu
prohlédlo a seznámilo se se službami 28
školních tøíd.
Také vyhlášenou amnestii na upomín-
ky využilo 40 ètenáøù, k veliké radosti
nás knihovníkù byly vráceny nedobytné
výpùjèky od 7 ètenáøù.
Pøi besedách o knihovnì k našemu
úžasu bylo zjištìno, jak málo toho ško-
láci i støedoškoláci ví o významných
osobnostech Roudnice a Podøipska. To
chceme brzy napravit. V pøíštím roce
pøipravíme ve spolupráci se Spoleèností
pro vzdìlávání cyklus pøednášek
o významných lidech z oblasti literatu-
ry, malíøství, sportu atd., a to nejenom
z doby minulé, ale i ze souèasnosti.
Chvála ètenáøùm za to, že jsou a ètou.
Pochvalu si zaslouží ti lidé, kteøí
obèas èi pravidelnì vypnou televizi
nebo video, aby si pøeèetli knihu, kteøí
vautobuse èi metru, u vody, vèekár-
nách u lékaøe, vposteli otevírají knížku
a kteøí, a již z dùvodu nedostatku
financí, velikostí bytu nebo jen proto, že
mají možnost vìtšího výbìru, pøijdou
k nám do knihovny.
Tento èlánek je i nezávazným pozvá-
ním do roudnické knihovny pro ty, kteøí
sem dosud cestu nenašli.
Je listopad, nastávají dlouhé veèery
a není nic pøíjemnìjšího než sedìt
vteple s poutavou knihou. Tuto idylku
nemùžou nahradit ani konkurenèní
informaèní zdroje - rozhlas, televize,
Internet.
/leje/
Ohlédnutí za Týdnem knihoven
V nedìli 9. 9. 2001 poøádali roud-
niètí skauti ve své klubovnì skaut-
ský den. Pøi této pøíležitosti byl
uèinìn nábor dìtí do jednotlivých
oddílù. V tento den moc poèasí
nepøálo, ale to je nezaleklo k usku-
teènìní netradièních soutìží jako
byla støelba ze vzduchovky, petan-
que, ruské kuželky, kroužkování
lahví (posazení kroužku na hrdlo od
láhve), kop na cíl, ringo hod (hod
ringového kroužku na cíl), èárohod
(hod mincí na èáru), sbìr brambor,
hod na medvìda Balua, slepostøih,
skok na zad, tradièní opièí dráha,
šplh po lanovém žebøíku, prolézání
bludištìm, lezení po horolezecké
stìnì, støelba z luku, pøenos vody,
zatloukání høebíkù a navlékání nitì.
Za zelenými vrátky u skautské
klubovny se každý soutìžící zare-
gistroval a dostal kartièku s poètem
jednotlivých disciplín, které mìl
projít. Za každou disciplínu dostal
max. 10 bodù. Po splnìní všech dis-
ciplín dostal dekret. Nešlo tu nìco
vìcného získat, spíše zažít nìco, co
ještì nezkusil. Napø. taková horole-
zecká stìna. Za zkoušku to stojí,
ne?
Kolik návštìvníkù nezastavilo
poèasí? Podle zaregistrovaných dìtí
si zasoutìžilo jen 50 dìtí. Našly se
i nìkteré, které prošly více než jed-
nou všechny disciplíny. A úèel této
akce? „Ukoøistit“ co nejvíce dìtí,
které prahnou po dobrodružství.
Rády by jezdily na výpravy do pøí-
rody, spaly pod odkrytou hvìzdnou
oblohou, poznaly mnoho kamarádù
apod. Èím více, tím lépe.
Doufám, že tato akce mìla
úspìch. Co jiného si pøát?
žabka
Skautský den III
Chcete se seznámit
s cvièením jógy
a nauèit se základùm
kineziologických
cvièení a relaxace?
Cvièí se každý ètvrtek
v DDM Trend,
dìti od 16 hod.
a dospìlí od 17 hod.
Cena je 20 Kè
za hodinu.

Page 29
29
KaSS v listopadu
14. listopadu v 19.00 hod., sál KaSS
Roudnice n.L.
DÁMSKÁ STØEDA
Poøad pro ženy s Milanem Drobným
jako hostem veèera
===========================
18. listopadu od 14.00 hod., sál
KaSS Øíp Roudnice n.L.
HELIGONKY
===========================
20. listopadu v 19.30 hod., sál kina
Sokol Roudnice n.L.
EVA PILAROVÁ - koncert
===========================
28. listopadu v 9.00 a 10,30 hod., sál
kina Sokol Roudnice n.L.
O ÈARODÌJNÉ KRÈMÌ -
Dìtské pøedstavení
===========================
KaSS Øíp poøádá:
ZÁKLADY SEBEOBRANY
PRO ŽENY
pod odborným vedením
ppor. V. Nekvindy
Vzhledem k omezené kapacitì prùbìž-
nì zapisujeme zájemkynì na další
termíny, které budou vyhlášeny.
Pøihlášky pøijímá kanceláø KaSS tel.:
0411/ 83 71 72
===========================
Nabízíme zájezdy:
JOHANKA Z ARKU
- muzikál (Ta Fantastika)
MONTE CRISTO
- muzikál (Kongres. centrum)
VIKTOR-VIKTORIE
- opereta (Karlín)
POMÁDA - muzikál (Praha)
(GoJa MUSIC HALL)
POPELKA- pohádkový muzikál
(GoJa MUSIC HALL)
======================
Nabízíme zápis do kurzù:
- jazykové kurzy
(angliètina, nìmèina, francouzština
a èeština pro cizince)
- aranžování kvìtin
- DUŠIÈKOVÁ VAZBA
======================
Upozoròujeme naše zákazníky- vstu-
penky na poøady poøádané KaSSem
Øíp je možno objednat v kanceláøi
KaSSu Øíp, pøípadnì telefonicky na
è. tel. 0411/ 837172. Vstupenky je
možné odebrat 14 dní pøed pøedstave-
ním nebo koncertem.
======================
V pøípadì neodebraných vstupenek
bude rezervace zrušena 5 kalendáø-
ních dní pøed poøadem nebo koncer-
tem. Neodebrané vstupenky budou
poskytnuty dalším zájemcùm !!!
PØEDPRODEJ VSTUPENEK
Na akce poøádané KaSSem:
KaSS ØÍP
pokladna kina Sokol
Fitness - ARENA ( tel:0411/ 830509 )
sí prodejních stánkù
TABÁK - NOVINY pí Puršlová
KNIHKUPECTVÍ Rotunda
======================
Vstupenky do kina: výhradnì v poklad-
nì kina Sokol v hracích dnech od 17.00
do 19.15 hod. (837061)
======================
INFORMACE, VÝLEP PLAKÁTÙ
NA VEŠKERÝCH OFIC. VÝLEP.
PLOCHÁCH V ROUDNICI N.L.
A REZERVACE VSTUPENEK -
KANCELÁØ KASSU
TEL.: 0411/ 83 71 72 / pí Kaèírková
======================
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA
V Roudnici nad Labem vznikla mÏstsk· organizace Unie svobody.
V·ûenÌ spoluobËanÈ, dovolte, abychom V·m p¯edstavili novÈ politickÈ uskupenÌ, jenû se objevilo na roudnickÈ komun·lnÌ politickÈ scÈnÏ.
V mÏsÌci ¯Ìjnu byla v Roudnici nad Labem zaloûena mÏstsk· organizace Unie svobody, na jejÌû platformÏ se v Roudnici nad Labem
setk·vajÌ dlouhodobÌ kritici pr·ce naöÌ radnice, kte¯Ì hodlajÌ v nast·vajÌcÌch komun·lnÌch volb·ch p¯inÈst do vedenÌ naöeho mÏsta novÈ
myölenky a postupy.
MyslÌme si, ûe situace v naöem mÏstÏ uzr·la k nov˝m koncepËnÌm ¯eöenÌm. Jiû nÏkolik let sledujeme vzr˘stajÌcÌ nespokojenost obËan˘
s kvalitou ûivota v naöem mÏstÏ. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe tato nespokojenost je opr·vnÏn· a vyûaduje ¯eöenÌ, kter· jsme schopni
nabÌdnout. Tyto novÈ myölenky a postupy vöak pot¯ebujÌ k realizaci öirokou podporu ve¯ejnosti, a proto vyz˝v·me vöechny roudnickÈ
obËany ke spolupr·ci a podpo¯e.
N·ö t˝m se V·m p¯edstavil 29.10.2001 v Hotelu U sv. Vav¯ince, Karlovo n·m. 20, Roudnice n/L. Na toto setk·nÌ n·s p¯ijel podpo¯it
p¯edseda parlamentnÌho poslaneckÈho klubu US JUDr. Karel K¸hnel.

Page 30
30
• 3. listopadu So od 19,00 hod.
ROZSTØEL /PODFU(C)K/
Ze zeleného kontinentu se chystá dobýt
Evropu.
(èerná komedie - Nový Zéland)
100 min.
vstupné 50 Kè
pøístupno od 15 let
=======================
• 4. listopadu Ne od 19,00 hod.
MEXIÈAN
Brad Pitt jede do Mexika. Julia
Robertsová jede do Mexika. A co že je
v Mexiku? No pøece...
(dobrodružná romantická komedie -
USA) CI 40%
123 min.
vstupné 55 Kè
pøístupno od 12 let
=======================
• 5.,6. a 7. listopadu Po, Út a St od
19,00 hod.
JURSKÝ PARK III
Bez Spielberga, zato s žravìjšími zrùd-
kami. Tøetí výlet do parku, ve kterém
se z lidí stává lanèmít na nožièkách.
(fantastický dobrodružný - USA)
91 min.
vstupné 60 Kè
pøístupno od 12 let
=======================
• 8. listopadu Èt - kino nehraje
=======================
• 9. a 10. listopadu Pá, So od 19,00 h.
JAKO PAVOUK
Cesty Boží jsou nevyzpytatelné a jed-
nání geniálního patologického vraha
dvojnásob. O tom by mohl vyprávìt
napøíklad Morgan Freeman v druhém
filmovém dobrodružství policejního
psychologa Crosse...
(psychothriller - USA, SRN) CI 60%
103 min.
vstupné 55 Kè
pøístupno od 12 let
=======================
• 11. a 12. listopadu Ne, Po od 19,00 h.
PØESTÁVKA : ŠKOLA MIMO
PROVOZ
Být s kámoši, špehovat padouchy, nan-
dat jim to a zachránit letní prázdniny -
to je vzrùšo život ve škole animákù na
Tøetí ulici. / animovaný - USA / CI 60%
127 min.
vstupné 50 Kè
pøístupno
=======================
• 13. listopadu Út - kino nehraje
=======================
• 14. a 15. listopadu St, Èt od 19,00 h.
ANIMÁLNÍ PØITAŽLIVOST
Jedinì vùl si mùže zaèít dvakrát se stej-
nou krávou. Ale tomu je to stejnì na
nic! Pseudofeministická komedie
o tom, že potmì je nakonec každá
kráva èerná. / romantická komedie -
USA / CI 60%
97 min.
vstupné 55 Kè
pøístupno od 15 let
=======================
• 16. listopadu Pá - kino nehraje
=======================
• 17., 18. a 19. listopadu So, Ne a Po
od 19,00 hod.
PURPUROVÉ ØEKY
Nechá vás umírat pomalu a krutì -
nechá vás sestoupit až na dno bolesti
a smrti. Jean Reno a Vincent Cassel
v èerném krimi thrilleru na stopì maso-
vého vraha. / drama - USA / CI 80%
105 min.
vstupné 48 Kè
pøístupno od 15 let
=======================
• 20. listopadu Út - kino nehraje
=======================
• 21. a 22. listopadu St a Èt od 19,00
hod.
TAXI TAXI
Peugeot kontra Mitsubishi - novodobí
èetníci ze Saint Tropez proti Jakuze.
/akèní komedie - Francie / CI 60%
82 min.
vstupné 55 Kè
pøístupno
=======================
• 23. a 24. listopadu Pá, So od 19,00 h.
MODRÝ SAMET
Kultovní krimi. thriller Davida Lynche.
(kriminální thriller - USA) 115 min.
vstupné 50 Kè
pøístupno od 15 let
=======================
• 25. a 26. listopadu Ne a Po od
19,00 hod.
AMELIE Z MONMARTRU
Zmìní vám život, øekne vám, kdo jste,
nauèí vás rozdávat radost a toulat se
svìtem poezie, fantazie a nostalgie.
Budete se s ní cítit dobøe, skvìle a ještì
líp - budete s ní chtít zùstat, budete se k
ní vracet, budete ji milovat! Dámy a
pánové, za každým, kdo otevøe svoji
duši, pøichází. (poetická komedie -
Francie, SRN) CI 100%
123 min.
vstupné 55 Kè
pøístupno
=======================
• 27. a 28. listopadu Út a St -
kino nehraje
=======================
• 29. a 30. listopadu Èt a Pá od 19,00
hod.
DENÍK BRIDGET JONESOVÉ
Jakmile se žena blíží ke tøicítce... i ta
nejnesnesitelnìjší semetrika ztratí
nervy a zaène zápasit s prvními pøízna-
ky existenciálního pocitu úzkosti: se
strachem, že umøe sama a bude naleze-
na až za tøi týdny, ohlodaná od vlèáka.
/ romantická komedie - USA,Francie,
Gb / CI 60%
92 min.
vstupné 55 Kè
pøístupno od 12 let
=======================
Pøipravujeme:
Atlantida, Memento, Krysí závod,
Jak ukrást Dagmaru, Rychle a zbìsile
Kino v listopadu 2001
Vydává Mìstský úøad v Roudnici n.L.
Redakce: L. Jeèná, J. Chytrá, P. Vancl
Uzávìrka je vždy 15. dne pøedcházejícího mìsíce.
Toto èíslo vychází 4. 11. 2001
Tel. è. redakce: 0411/837304, 838 724
Redakce neodpovídá za obsah èlánkù a formulace autorù,
je oprávnìna došlé materiály upravovat a krátit.
Reg. OÚ Litomìøice pod è. j. MK ÈR E 11619
Rozšiøuje MEDIAPRINT & KAPPA s.r.o., Ústí n.L.
Pøedplatné zajišuje Pøedplatné tisku s.r.o.,
Severoèeská divize
Horova 7, Ústí n.L., tel.: 0800181325
Tisk: Tiskárna, Na Valech 33, Litomìøice, tel.0416/732803

Page 31
31
S velitelem roudnické vojenské kon-
zervatoøe nejen o další existenci školy
pod Øípem
„Na místním zámku sídlíme už od
roku 1958. Nezlobili bychom se, kdyby-
chom taky ještì nìjaký èas vydrželi, což
je i pøáním majitele pana Lobkowitze.
V dohledné dobì se dozvíme, zda-li zde
oslavíme v roce 2003 už plných 45 let
pobytu vkrásném, pro kulturu jakoby
pøedurèeném mìstì, „ doufá plk. Jiøí
Køen.
Roudnice - Do tohoto mìsta nad
Labem, chcete-li podle pøedkù také pod
Øípem, pøibyla vroce 1958 z Liberce
vojenská hudební škola. Pøes øadu peripe-
tií se tady zabydlela - ke spokojenosti
obyvatel Roudnice i širokého okolí.
„Ne všichni nám však vždycky byli
pøíznivì naklonìni. Pøece jen jsme armá-
da, a ta dosud nemá mezi lidmi své nej-
lepší renomé. V souèasnosti se ale mají
vìci jinak. Postupnì jsme si svými
vystoupeními na veøejnosti získali její
sympatie. Proto bychom se nezlobili,
kdybychom na zámku mohli setrvat
i nadále. „
Domníváte se vy osobnì, že co se
délky dnes už šestiletého studia týká,
vojenská konzervatoø se mùže dožít sta
let své existence (založena v roce 1923
Prokopem Oberthorem - pozn. aut.)?
„O tom jsem pøesvìdèen, nebo
v celosvìtovém kontextu mìly a jistì
budou vojenské hudby mít nadále svùj
respekt. Staèí se podívat do Spojených
státù, vzít to pøes ostrovy britského krá-
lovství tøeba do sousedního Nìmecka
a odpovìï je nasnadì. Snad nemusím
pøipomínat, že nìkdejší Ústøední hudba
ÈSA, ale i mnohé další požívaly a dodnes
požívají obrovský respekt ze strany
svých zahranièních konkurentù. Ne
náhodu ÚH ÈSA slavila v minulosti
velká vítìzství na mezinárodních hudeb-
ních festivalech v celém svìtì, èi na
EXPO vBruselu, jakož i Japonsku atd.
To jsou úspìchy, které hovoøí v nᚠpro-
spìch. Jsou tady tedy reálné pøedpoklady,
že bychom mohli vRoudnici zùstat. „
Nový ministr národní obrany má
ovšem s armádou, tedy i s vojenskou
konzervatoøí, jiné plány. Podle øeèí
vkuloárech byste se mìli pøestìhovat do
Prahy, resp. Vyškova. Co je na tìchto
dohadech pravdy?
„Ono zvažované centralizování
vojenského støedního školství do jmeno-
vaných mìst ještì nenabylo konkrétní
podoby. Mohu jen vtéto chvíli prozradit,
že pan ministr uložil zpracovat koncepci
vojenských škol, která by mìla být hoto-
va do konce èervence 2001. Jinými slovy
- za mìsíc budeme o nìco chytøejší! „
Z Roudnice by se vám však ani do
Prahy, natož Vyškova patrnì moc nechtì-
lo? „V žádném pøípadì - nejen z tìch
dùvodù, o nichž jsem už hovoøil. „
Je to také diky tomu, že si hudbymi-
lovná veøejnost na Litomìøicku, ba
vcelém severoèeském regionu na VK
zvykla?
„Je tomu skuteènì tak. Nejde pøitom
pouze o mnohaletou tradici. Nehledì
k tomu - stìhování školy jinam by pøed-
stavovalo nemalé finanèní náklady,
vneposlední øadì by došlo ke zpøetrhání
pout, které jsme zde na kulturním poli
navázali. „
Je vojenským tajemstvím èástka, za
kterou byste zamíøili do hlavního mìsta
èi na Moravu?
„Pøesáhla by 80 miliónù korun, což
jistì netøeba dál rozebírat. „
Vzhledem k tomu, že vRoudnici maji-
teli platíte ze zmínìné sumy nepatrnou
èást (2 milióny roènì), pøedstavovalo by
stìhování až zbyteèný luxus. Tak, zùsta-
nete-li, mohli by být finance využity ve
školství, zdravotnictví èi øadì jiných
potøebných míst?
„S tím mohu souhlasit. Èást pronájmu
navíc dává majitel do oprav zámku, mj.
údržby støechy apod. V žádném pøípadì
si je neponechává sám pro sebe. „
Ještì jednou vezmìme v potaz eventu-
alitu stìhování. Domníváte se, že by
poèetný pedagogický sbor školu následo-
val? „Sotva. Vznikly by tak další, dost
tìžko momentálnì odhadnutelné problé-
my - nejen personálního, ale i finanèního
charakteru. „
Není tajemstvím, že ještì za totality
byla v Roudnici averze mnoha lidí vùèi
existenci konzervatoøe v tomto mìstì?
„Všechna pro mívají svá proti.
Skuteènì tak tomu bývalo, by se o anti-
patiích hovoøilo jen mezi øádky. Dnes je
však opak pravdou. Hodnì jsme pro sbli-
žování vykonali nejen absolventskými
koncerty, koncerty komorními vGalerii
výtvarných umìní, ale i zahajovacími
koncerty, kterými otvíráme Roudnické
hudební jaro. Snad vtéto souvislosti
nemusím zdùrazòovat, že je to pro nás
všechny velká èest. Dùkazem úspìchu
vzájemného poznávání nejsou jen zapl-
nìné sály, ale i pozitivní ohlasy na
vystoupení našeho velkého dechového,
svého èasu i symfonického orchestru! „
Není tomu tak dávno, co jsme na strán-
kách našeho deníku pøinesli ohlédnutí za
vaší bohatou kulturní èinností, konanou
na øadì míst severoèeského regionu!?
„Jsme zváni nejen na festivaly, ale i na
promenádní, èi soutìžní vystoupení, a to
napøíklad nejen do Prahy, Jablonce,
Vaèkaøova Zbirohu, èi Chebu, ale i do
Bruntálu na Moravì aj. „
Dají se vyèíslit vystoupení malého, ale
i velkého orchestru v uplynulém školním
roce?„To bych si musel vzít k ruce jejich
seznam. Moc se ale nezmýlím, když jich
uvedu kolem padesátky na øadì míst celé
Èeské republiky. Tìší mì, že jsme se pøi-
tom všude setkali s pøíznivou odezvou
nároèného publika. „
Nemìl byste opomenout ani vystoupe-
ní komorních tìles, jakož i sólistù, kteøí
na soutìžích konzervatoøí ÈR nikdy
nezklamali vaše oèekávání?
„Mùžeme se díky studijní pøièinlivos-
ti šikovných mladých muzikantù pochlu-
bit nejedním prvenstvím. „
V kvìtnu jste absolvovali s velkých
dechovým orchestrem sedm vystoupení
vrùzných koutech ÈR. Neprotestovali
studenti vtom duchu, že jim pøed maturi-
tami nedopøejete klidu k uèení?
„Zvládli vše! K naší radosti i potìše
publika skvìle, za což jim patøí dík! „
O všem, o èem jsme dosud hovoøili,
vám nahrává v tom dobrém na veøejnos-
ti. Zatímco jste ještì nedávno mìli nema-
lé problémy s náborem, vsouèasnosti prý
zájem pøesahuje vaše oèekávání. Co je na
tom pravdy?
„Mùžeme si vybírat ty nejlepší z nej-
lepších, což je jistì výmluvná odpovìï!
„ Nezøídka je dnes nejen vvojenském
školství zpochybòována studentská
morálka, která se údajnì znaènì uvolni-
la? „Pakliže kantor zná své „øemeslo „
a umí na úrovni s mladými lidmi komu-
nikovat, nemusí mít sebemenší obavy, že
by si neudržel ve tøídì kázeò. Já jsem
S velitelem roudnické vojenské konzervatoøe
nejen o další existenci školy pod Øípem

Page 32
32
zastáncem dialogu - pokud nepøekroèí
hranice etiky. Mohu øíct, že vtomto
smìru nemáme problémy, které bychom
museli dnes a dennì øešit! „
Nový zákon zakazuje kantorùm podá-
vat rodièùm informace o studentech star-
ších osmnácti let - navíc ti mohou vyslo-
vit pøání, aby se tak nedìlo. Pakliže pøece
jen profesor poruší tyto mantinely, mùže
se vystavit dokonce trestnému postihu?
„Nevím, jak je tomu na jiných ško-
lách, ale u nás konáme pravidelná rodi-
èovská sdružení - i pro studenty starší
osmnácti let. Nestalo se nám dosud, aby
nìkterý z nich za námi pøišel s požadav-
kem: Nepøeji se, abyste informovali tátu,
mámu, zaøídím si to sám. Tento zákon na
ochranu osobnosti sice vzbuzuje u nìko-
ho na první pohled blahosklonný úsmìv,
ale na druhou stranu uèí mladé po dosa-
žení hranice plnovìkosti zásadním otáz-
kám zodpovìdnosti sama vùèi sobì. Kdo
si jej interpretuje podle svého špatnì, je
to jen a jen jeho chyba! „
Takže lze napsat: Na vojenské konzer-
vatoøi nejsou studenti, kteøí se brání
informacím ze strany kantorù, které
poskytují rodièùm!?
„Skuteènì takové žáky nemáme
a neznáme! „
Není tomu tak z neznalosti vìci?
„Vy snad znáte studenta, který by pøe-
šel bez povšimnutí výhody, které mu ze
zákona pøísluší!? „
Nemusel jste tedy dosud øešit ve svých
kompetencích ani takový „abces „, že
by nìkterý ze studentù slovnì napadl
nìkterého z vyuèujících profesorù?
„Ne, nemusel jsem nic takového øešit
a doufám, že tak tomu bude i nadále! „
Doslechli jsme se ovšem, že kantor
nesmí v kolektivní, instrumentální výuce
zvýšit na studenty hlas?
„Neznám takovou mezní situaci, že
by nìkdo pøišel na studijní oddìlení a stì-
žoval si, že výchovné prostøedky toho, èi
jiného profesora nejsou adekvátní. „
Chcete snad svou odpovìdí vylouèit
i eventualitu, že tu a tam není zapotøebí
na studenty køiknout?
„Tam, kde jsou výklad a vyuèování
dostateènì poutavé, není nutné køièet.
A pokud nìkdo umí s hlasem pracovat,
pak i ten se mùže stát velmi úèinným
nástrojem pøi výuce napøíklad nezáživné
teorie - všeobecných, nebo hudebních
pøedmìtù. „
Na závìr je namístì otázka, jak jste
spokojen s dosahovanými výchovnými
a studijními výsledky - ve všeobecnì
vzdìlávacím procesu, hudbì?
„Jsem. Domnívám se, že naši pedago-
gové nacházejí s studenty spoleènou øeè.
Kdyby byl opak pravdou, nedosahovali
bychom takové publicity, jaké se nám
vkritikách, vmédiích a na veøejnosti
dostává. Pøièítám to také tomu, že se naše
škola rozšíøila na øádné šestileté studium
a letos budeme vyøazovat podruhé své
absolventy, kteøí nemají problémy prosa-
dit se vpraxi! „

Page 33
33